MELDPUNT "Verspilling in de zorg"

  • 19 juli 2013
  • 4 reacties
  • 829 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Ruim 15.000 meldingen verspilling in de zorg
vrijdag 19 juli 2013 14:35


Sinds de lancering op 23 mei zijn er ruim 15000 meldingen binnengekomen bij het Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg. De meeste meldingen betreffen de verspilling van geneesmiddelen en verspilling binnen een zorgverleningstraject. Dit schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin geven zij een eerste en voorlopige stand van zaken van de meldingen. Voor de bewindslieden van VWS is de aanpak van verspilling in de zorg topprioriteit. Het belang van het tegengaan van verspilling is volgens Schippers en Van Rijn groot, omdat het de betaalbaarheid van de zorg aantast, evenals de solidariteit waar het zorgstelsel op gebaseerd is. Met alle partijen in het zorgveld wordt daarom naar oplossingen gezocht om verspilling in de zorg tegen te gaan.

Bij 80% van de meldingen zijn er ook oplossingen om verspilling tegen te gaan aangedragen. 60% van de melders is vrouw, 40% man; verreweg de grootste groep (55%) zit in de leeftijdscategorie 46-65 jaar. Ruim 40% van de melders is patiënt, een kwart is zorgverlener. Opvallend is dat meldingen over de curatieve sector vooral door patiënten, en meldingen over de langdurige zorg meer door zorgverleners worden gedaan. Om een indruk te krijgen van de aard van meldingen is gewerkt met een steekproef van 10% van de meldingen. In september volgt een uitgebreide en grondige analyse van alle meldingen.

Uit de eerste analyse blijkt dat waar het gaat om de verspilling van genees- en hulpmiddelen veel melders aangeven dat er voor te lange periodes wordt voorgeschreven. Ook wordt gemeld dat de verpakkingen te groot zijn of dat een nieuw hulpmiddel wordt voorgeschreven terwijl het oude nog goed is. Melders zien onder andere hergebruik en betere samenwerking tussen voorschrijvers als mogelijke oplossingen. Binnen de curatieve zorg wordt vooral melding gedaan van dubbele of onnodige behandelingen en worden te hoge of onterechte declaraties gesignaleerd. Er wordt ook vaak melding gedaan over verspilling door patiënten zelf, bijvoorbeeld door ‘niet op komen te dagen bij een afspraak’ of ‘te makkelijk gebruik te maken van de huisartsenpost of de spoedeisende hulp.’

Binnen de langdurige zorg kunnen de meeste meldingen ingedeeld worden in drie thema’s: het persoongebonden budget (pgb), indicatiestelling en teveel papierwerk door regels en protocollen. Een kwart van de meldingen over de langdurige zorg gaat over de pgb’s. Melders signaleren fraude, waarvoor betere controle als oplossing wordt aangedragen. Ook geven zij aan  dat het betalen van de mantelzorger uit het pgb verspilling oplevert. Over indicatiestelling wordt gemeld dat er steeds opnieuw indicaties moeten worden aangevraagd. Om verspilling door teveel papierwerk en administratie tegen te gaan worden oplossingsrichtingen genoemd die variëren van minder bureaucratie en minder regels tot de oproep om meer regie te geven aan de organisatie, de verpleegkundigen en de cliënt.

Achter het Meldpunt van Schippers en Van Rijn ligt een samenwerkingsverband van veldpartijen uit de zorg: patiëntenorganisaties, mantelzorgers, artsen, apothekers, verpleegkundigen, andere zorgverleners, zorgverzekeraars, werkgevers en producenten. In verschillende themagroepen (genees- en hulpmiddelen, langdurige zorg en curatieve zorg) worden oplossingen aangedragen en worden er acties ondernomen en uitgebreid om verspilling tegen te gaan.

Meedoen. Juist de deelnemers/lezers van Onderling.nl hebben een mening hierover.

Het Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg is te vinden op www.verspillingindezorg.nl


Wat heb ik o.a. gemeld?

De opticiën heeft mij aangeraden om oogdruppels te gaan gebruiken omdat mijn ogen  nogal droog zijn. Daarvoor en voor een vakkundige bevestiging moest ik eerst naar de huisarts. De huisarts verwees me daarna weer door naar het ziekenhuis. Hier werden twee uur lang dezelfde tests gedaan, die de opticiën ook al had gedaan om de leesscherpte en de ver-zien-scherpte te meten (?). Het waren dezelfde apparaten maar twee verschillende assistenten. De specialist, de oogarts dus, verschreef mij na een blik in de ogen......geen verrassing......oogdruppels! Die tests waren m.i. volledig overbodig. Een automatische verspilling door regels die in dit geval niet van toepassing waren en die voorkomen had kunnen worden wanneer eerst de droge ogen bekeken waren en duidelijk waerd, dat de zienscherpte geen rol speelde.  De eigenlijke clou van het gehele verhaal is, dat ik helemaal geen hinder heb of had van mijn "droge ogen"!

4 reacties

Badge
The sharing forum I have read, the content is very practical, it gives me a lot of useful information, I like the content of your article is great. I hope you will have many new articles to share with readers.

word games
Actueel: tussenbericht...........VWS over meld verspillingen in de zorg


Nieuwsbrief Minvws
Heeft deze blogger gelijk, dat artsen teveel verdienen en hun aantal kunstmatig klein gehouden wordt?
.......dan........zou het ook tot de "verspillingen" horen!


Daarom verdient de dokter zoveel | www.dagelijksestandaard.nl
Achmea heeft begrepen, dat we niet meer willen betalen voor de zorg.......
maar dan moeten er ziekenhuizen sluiten!


Gezondheidszorg met stip op 1

Achmea deed recent onderzoek naar de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Hieruit blijkt dat Nederlanders niet méér willen betalen voor gezondheidszorg. De grenzen van solidariteit raken in zicht. Dat lijkt een open deur, waar zouden Nederlanders wél meer voor willen betalen? Maar toch is het opmerkelijk, want met zijn allen vinden we gezondheid en gezondheidszorg wél het meest belangrijke onderwerp in ons leven. Of we nu jong zijn of oud, alleenstaand of met een gezin, gezondheid staat bij iedereen met stip op 1. Dit heeft ertoe geleid dat onze zorg zich heeft ontwikkeld tot een hoog niveau. Er is steeds meer mogelijk geworden en we kunnen terugvallen op de beste technieken, de beste medicijnen en de beste artsen. We worden daardoor ook steeds ouder, in relatief goede gezondheid.
Zorg beslaat 25% van ons inkomen

Kwaliteit en aanbod zijn meegestegen met de behoefte van ons allemaal aan betere zorg. Maar wat ook is meegestegen is onze eigen financiële bijdrage hieraan. Want alle zorgkosten die we als Nederlanders maken betalen we uiteindelijk zelf: direct aan de zorgverzekeraar via de maandelijkse premie en indirect via inhoudingen op ons salaris. Vandaag is dat samen zo’n 25% van ons inkomen. Als we niets doen, betalen we in 2040 maar liefst 50% van ons inkomen aan zorg. En, getuige ons onderzoek, dat is iets wat we niet willen. We willen nog tot maximaal 50 euro per maand extra aan zorg betalen, en dan houdt het op.
Kwaliteit verhogen, kosten terugdringen

De uitdaging is dus overduidelijk: de zorg moet steeds beter worden, dat willen we allemaal, maar het mag niet méér – liever minder - kosten. Wat kan Achmea, als verzekeraar met een groot aandeel in de zorgverzekeringsmarkt, doen om aan deze uitdaging mee te werken? Onze inzet is dat het heel goed mogelijk is om de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten terug te dringen. Een betere kwaliteit van zorg leidt namelijk automatisch tot lagere kosten. Ik noem een voorbeeld. In een bepaalde middelgrote stad in Nederland zijn, op enkele kilometers van elkaar drie ziekenhuizen. In elk ziekenhuis kan ik terecht voor een niet-spoedeisende heupvervanging. Elk ziekenhuis doet het met redelijk succes. Maar zou het niet veel beter zijn als één ziekenhuis alle heupvervangingen in de regio deed? Dit zou betekenen dat de artsen zich meer kunnen specialiseren en dus meer ervaring opdoen met de behandeling. De operaties gebeuren efficiënter en beter, en er zullen minder complicaties zijn. Bovendien kunnen operatiekamers efficiënter worden gebruikt. Allemaal factoren die leiden tot een betere kwaliteit van zorg voor de patiënt, en ook lagere kosten. Dit voorbeeld kan doorgetrokken worden naar veel andere behandelingen.

Van mij mag dat, wanneer er regionaal een dichter verzorgings- en behandelnet wordt uitgerold en de specialisten resp.assistenten spreek- en behandeluren houden in deze streekpoli-klinieken. Komt de voor- en na-zorg naar de klant....prima. Ben ik bereid voor een operatie 40 km verderop in een verkleind, maar gespecialiseerd ziekenhuis optimaal te worden geopereerd. Maar dan graag wèl de weekenden openblijven en in de avonduren diensten aanbieden in de randgebieden! Nergens ziet ik overigens een berekening van de onkosten die in het bedrijfsleven ontstaan, omdat werknemers overdag vrij moeten nemen, met werkuitval en misschien verlies van vakantiedagen. Dat noem ik dan toename van kwaliteit in de zorgbranche.

Artsen in de wisseldienst, artsen in de buitendienst.......klanten die centraal staan.
Of had Achmea dit zó niet bedoeld?

Reageer