Fraude in de Zorg


Badge
Op dit moment staat het onderwerp Fraude in de Zorg vol in de publiciteit. Ook een onderwerp dat daar gedeeltelijk bijhoort en tegelijkertijd naar buiten komt is het onderwerp van de Toeslagenfraude zoals Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kindgebonden budget.   

Hansje is mij voor geweest door bij het onderwerp op deze site   https://forum.onderling.nl/verzekeringen-algemeen-5/uw-verzekeraar-ooit-coulant-598/index7.html#post9836  deze link te plaatsen

Onthutsende fraude ziekenhuizen - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

Maar ook ik heb natuurlijk naar het nieuws gekeken en inmiddels mijn eigen links gevonden want het internet staat er momenteel vol van, zie bijvoorbeeld Grootschalige fraude ziekenhuisrekeningen onderzocht - Joop.nl

In het onderwerp op deze site onder de volgende link
https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/kleiner-zorgpakket-voor-lagere-inkomens-562/index5.html

schreef ik in post 43 op 20 januari 2013 al het volgende over de zogenaamde oorsmeeraffaire: 

‘Ik denk en vind dat overheid en ziektekostenverzekeraars dit nu eens in alle hevigheid moeten oppakken en niet steeds de rekening bij de, nota bene verplicht verzekerde, verzekerden neer moet leggen. Het betreft hier nog maar één nota maar we spreken hier mijns inziens al niet eens meer over het topje van een ijsberg, we spreken hier over het topje van een complete bergketen. Als je dit nou eens oppakt dan hoef je als overheid niet steeds maar het paard achter de wagen te spannen om daarmee de bodemloze putten te dempen waarin al talloze koeien verzopen zijn hetgeen men ook doet met de Wet Normering Topinkomens. Pak het nú op (!!!) dan hoef je volgend jaar niet wéér de rekening neer te leggen bij de verzekerden die aan dit soort onzin, nota bene verplicht, steeds meer moeten meebetalen. Ik blijf het zeggen. Het gehele ziektekostengebeuren is in Nederland zieker dan de mensen waar het eigenlijk om behoort te gaan.’ Einde citaat.

Inmiddels heeft men de top van de bergketen gevonden en zelfs die top vertegenwoordigt al een bedrag van miljarden maar toegegeven, men pakt het nu gelukkig op hoewel ik er zeker van ben dat een hoop nog verborgen is en in de toekomst verborgen zal blijven.

Uit de link in De Telegraaf blijkt ook nog dat …..

‘De declaratiebedragen zijn, volgens hen, de afgelopen jaren beduidend gegroeid, mede onder invloed van commerciële bureaus die ziekenhuizen adviseren in het ’optimaliseren’ van hun declaratiegedrag.’

Wat hier gebeurt zijn dus de reinste maffiapraktijken. Ik verwacht van de overheid dat ze ook de namen en adressen van de verantwoordelijken gaan publiceren zoals die van de directeuren van die maffiose bureautjes zodat ik ze na hun veroordeling een declaratie kan sturen voor ongeveer de helft van mijn jaarlijkse zorgpremie. Want laat één ding gezegd zijn, dáár betaal ik mijn zorgpremie niet voor en jullie ook niet.

Inmiddels verschijnen er ook berichten in de pers waaruit zou blijken dat het bedrag aan te veel betaalde premie € 300,- per persoon per jaar zou bedragen. 

'Zorgpremie is 300 euro te hoog' - AD.nl

Leuk verzonnen natuurlijk maar ik denk dat dit nog het absolute minimum is.  

Ik acht die ziekenhuizen en bureautjes dan ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de vele maatregelen en proefballonnetjes daartoe die de afgelopen jaren over ons zijn uitgestort zoals:

Bijna niet meer op te brengen premies, no-claimsystemen, hoge eigen risico's, eigen bijdragen, maximale vergoedingen, fiscale drempels, het vrijgeven van tarieven van tandartsen, het niet langer aftrekbaar maken van brillen en contactlenzen, uithollen van dekkingen, zorgsparen, premiedifferentiatie naar leeftijd, eigen bijdrage ligdagen, schrappen van dure(!) behandelingen zoals bij de ziekte van Pompe en Fabry, schrappen van goedkope(!) behandelingen zoals slaappillen en zuurremmers, nivelleren is een feest, meer belasting, het zorgpakket uitkleden voor de lage inkomens die zich juist weer niet makkelijk kunnen bijverzekeren juist door dat lage inkomen, ridicuul hoge AWBZ-bijdragen voor met name de kwetsbaarste mensen in de verpleeghuizen en nu pas weer de Zorghypotheek enz. enz.

Frappant daarbij is dat Zorgverzekeraars ondanks die immense fraude toch nog steeds winst maken, sterker nog, winsten die ONMAATSCHAPPELIJK HOOG zijn.

'Winst zorgverzekeraars erg hoog' - NOS Nieuws    

Kun je nagaan hoe hoog die winst zonder fraude wel niet zou zijn geweest maar ik weet niet of er een overtreffende trap is voor de term ONMAATSCHAPPELIJK HOOG.

Degenen die mij hier op deze site kennen weten dat ik al eerder als mijn mening heb gegeven dat De Zorg in Nederland zelf doodziek is en volgens mij in deze vorm ook niet meer houdbaar is. Wat mij betreft is deze fraude niet alleen het topje van een nog veel grotere ijsberg maar ook de druppel die de zorgemmer nu laat overlopen. Nou moet bij de overheid het kwartje nog doorvallen.

Los daarvan, Nederland is ziek, doodziek en het medicijn is nog niet op de markt. Zo ik het zie is De Zorg in zijn geheel ook weer een deel van een nog groter geheel. De Patiënt is doodziek maar De Zorg is slechts één van de symptomen en er is niet één dokter in Nederland die de juiste diagnose kan stellen laat staan een goed behandelplan kan opstellen.  De economie is ziek, de huizenmarkt ook, Europa ook waar parlementariërs een netto maandsalaris verdienen van 
€  25.000,- maar de economie op zijn gat ligt, de werkeloosheid nog steeds stijgt en de armoede ook. Er worden massa’s geld uitgegeven aan ontwikkelingshulp, import allochtonen, prestigieuze gebouwen, een Koningshuis enz. enz. Intussen stijgen de belastingen, we moeten later met pensioen, De Zorg zelf is ziek en de toeslagenfraude kost ons 100 miljoen Toeslagenfraude bedraagt 95 miljoen euro - 'grenzen fraudebestrijding in zicht' :: nrc.nl   

Die toeslagenfraude a.k.a. de affaire Frans Weekers die, op het moment dat ik dit schrijf, op het punt staat om politiek afgeserveerd te worden, weet zogenaamd van niets terwijl ik al eerder een link op deze site heb geplaatst waaruit bleek dat diezelfde Frans Weekers een jaar geleden nog riep dat hij het niet zo somber in zag.

http://www.fiscafax.nl/documenten/Grotenhuis_Geldgids_Belastingdienst.pdf

Ook de Polen doen inmiddels driftig mee aan het toeslagenfraudegebeuren
'Weekers hield rapport over toeslagenfraude achter' - Kabinet-Rutte II - VK  

Inmiddels hebben we in Nederland ook weer slavernij en dwangarbeid.

Wat zegttie nu? Slavernij en dwangarbeid?

Ja, dat hebben we tegenwoordig in Nederland. Daar kan ik ook het nodige over schrijven mede omdat ik daar persoonlijk bij betrokken ben maar daar is deze site niet voor. Het verband met de Zorg is echter de gehele patiënt die doodziek is. De huidige slavernij in Nederland is een andere uitingsvorm daarvan.


Ingezonden: Kleerhangers sorteren of creperen.

Geen dwangarbeid in ruil voor uitkering! | Ravotr
 
Leids strijdexperiment tegen dwangarbeid werpt eerste vruchten af | Doorbraak.eu

Werken met behoud van uitkering leidt tot uitbuiting - Sargasso

Werken met behoud van uitkering: dwangarbeid? - Werkcaf? Den Haag

Actievergadering Dwangarbeid Nee | MUGweb

Eindhoven: dwangarbeiders in verzet | KRAPUUL.NL

En zo kan ik nog wel even door gaan met het plaatsen van linken.

Ook in het bedrijfsleven kom je veelvuldig vergelijkbare fraudezaken tegen. Rundvlees dat vroeger hinnikte. Scharreleieren van kippen die zelf niet eens weten wat scharrelen is. Biologisch voedsel dat geen biologisch voedsel blijkt te zijn, melaninemelk (in China doen ze overigens niet zo moeilijk met de daders, die worden daar gewoon geëxecuteerd), in Nederland krijg je een Vipbehandeling van het Openbaar Ministerie. Groene stroom die geen groene stroom blijkt te zijn. Wat langer geleden: antivries in wijn met sterfgevallen als gevolg enz. enz. Het lijkt er op dat de ene helft van Nederland constant bezig is om de andere helft te benadelen. 

Maar laat ik positief eindigen: ik ben blij dat er nu eindelijk wat gebeurt in De Zorg en dan met name aan de fraude daarin.  Maar ik denk dat het al veel en veel te laat is.               

35 reacties

Badge
Mocht iemand nou denken dat ik een heel negatief ingesteld persoon ben gezien de bovenstaande reactie ..... dat is niet zo, integendeel, ik geniet van het leven maar ik ben ook realistisch, ik neem kennis van zaken en ik zie dingen om mij heen gebeuren waar ik absoluut niet positief over kan(!) zijn. 

Desondanks, om even de druk er af te halen wil ik graag het volgende YouTubefilmpje met jullie delen waar ik erg van genoten heb

Space Oddity - YouTube
Weer terug naar de fraude-realiteit.........
en hoe je er zélf iets tegen kunt ondernemen wanneer je ergens kennis van hebt


Anoniem melden en andere veelgestelde vragen over klokkenluiden
Badge
Ja Hans maar zelfs daarmee moet je onder de huidige omstandigheden voorzichtig omgaan.....

Mavim.nl - 'Klokkenluidersregeling zorg stelt teleur'
Badge
VANMORGEN IN HET NIEUWS!!!!!!!

Het onderzoek naar fraude in de Zorg wordt verder uitgebreid omdat er toch wat meer aan de hand blijkt te zijn dan alleen dat topje van die bergketen die ze nu ontdekt hebben.

Zie: Onderzoek zorgfraude uitgebreider | nu.nl/politiek | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

       Kamer eist onderzoek mogelijke fraude zorginstellingen | nu.nl/economie | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

Goh!!! En waarom kijk ik hier nu niet van op? En waarom is dit nieuws dan?

De Zorgautoriteiten hebben dus nu ontdekt dat er onder het topje van deze bergketen misschien nog een heel bergmassief schuil gaat en dat is kennelijk nieuw voor hen.

En ik val van mijn stoel hier.

Op 20 januari 2013 schreef ik in post 43 van dit onderwerp
https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/kleiner-zorgpakket-voor-lagere-inkomens-562/index5.html
al het volgende:

‘Los van de vraag of de overheid hier daadwerkelijk nog iets aan gaat doen of, zoals te doen gebruikelijk, alleen gaat volstaan met het volgend jaar weer 10% op de premie en het eigen risico te gooien, vraag ik me af of wij hier zelf iets aan kunnen gaan doen. Ik begin met wat maatregelen te noemen in willekeurige volgorde en niet strevend naar volledigheid, aan de forumgenoten vragend om mij aan te vullen:

- zulke artsen moeten geschrapt worden uit de registers en niet meer worden toegstaan om hier in Nederland de geneeskunst uit te oefenen.

- Ik vind dat ziektekostenverzekeraars naturapolissen moeten afschaffen en voortaan uitsluitend nog maar moeten gaan werken met declaratiepolissen waarbij uitsluitend de verzekerden kunnen declareren.

- Ziektekostenverzekeraars moeten makkelijk benaderbare fraudecoördinatoren aan de telefoon laten zitten die door verzekerden gebeld kunnen worden en aan wie verzekerden gescande nota's even simpel kunnen voorleggen via e-mail voor nader overleg alvorens de nota's officieel in te zenden.

- Op declaratieformulieren moeten vragen komen te staan zoals: vindt u één of meerdere nota's bovenmatig? Zo ja, gaarne een toelichting.

- artsen waarvan vermoed wordt dat zij sjoemelen dienen met naam en toenaam vermeld te worden in een Centraal Register welk register alleen toegankelijk is voor (medisch onderlegde?) fraudespecialisten. Als één arts van het bovenmatig declareren zijn hobby heeft gemaakt komt deze van zelf boven drijven.

- Van bewezen fraude dient altijd aangifte te worden gedaan waarbij Justitie beslist of men gaat vervolgen of niet?’

                                                           Einde citaat

Voor wat betreft eventuele beweerdelijke fraude met de Zorg Zwaarte Pakketten herinner ik me nog dat mijn vader, nog thuis wonend, oorspronkelijk was ingesteld op ZZP4. Na opname in het Verpleegtehuis kreeg hij meteen ZZP 5. Maar ik kan niet met stelligheid zeggen of er hier nu sprake van fraude is geweest vooral omdat ik mijn vader destijds natuurlijk niet voor niets liet opnemen. Hij ging achteruit.

Hoe dan ook, wij moeten steeds meer betalen aan Zorgpremie, het eigen risico wordt steeds hoger, de gekste proefballonnetjes worden constant verzonnen (zie mijn eerste post), oude, demente en kwetsbare bejaarden moeten steeds hogere eigen bijdragen betalen die inmiddels belachelijke vormen hebben aangenomen en als dank daarvoor krijgen die straks brallende en feestende studenten als buurman.

Student kan terecht in verzorgingstehuis - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

In de tussentijd worden we compleet opgelicht door managers in de Zorg die, behalve een salaris dat in sommige gevallen de Balkenendenorm te boven gaat, vaak beloond worden met bonussen omdat ze kennelijk zo goed hebben gefraudeerd.

Ik word hier kots- en kotsmisselijk van maar ik durf niet te vragen of er een dokter in de zaal is die wat pilletjes kan voorschrijven tegen misselijkheid want voor dat ik het weet krijg ik een rekening voor een volledig medisch onderzoek.

    
Badge
'Onderzoek naar miljoenenfraude met spiraaltjes' - nrc.nl

Yessss !!!!!!

Het is voorjaar dan wel bijna zomer. De sneeuw op de bergtoppen van de gehele bergketen begint te smelten en onder die sneeuw komt nu een partij bagger tevoorschijn die zijn weerga niet kent. De ene na de andere Zorgfraude komt onder de sneeuw vandaan en langzaam, heel langzaam komt men er achter dat er nog een gehele bergketen onder dat topje van die ijsberg zit.

Het is toch geweldig dat onze bestuurders dit nu ook ontdekken. En oh ja, ze gaan er nu ook wat aan doen. De ziektekostenverzekeraars zijn al begonnen want die hebben natuurlijk een enorm belang. Immers, die onmaatschappelijk hoge winsten moeten natuurlijk ‘koste wat kost’ veilig gesteld worden.

Hoewel, ik weet niet hoe het komt maar ik heb een beetje een onderbuikgevoel dat Minister Schippers er nog steeds niet helemaal aan wil.

Schippers: verzekeraars niet gebaat bij opsporen zorgfraude - nrc.nl

Immers, wat is nou simpeler om de rekening gewoon bij de burger neer te leggen. Nog een procent of 10 er op bij de Zorgpremie en het eigen risico, een procent of 20 op de Hoge Eigen Bijdrage van onze demente ouderen in het verpleeghuis, die dat immers toch niet merken omdat ze dement zijn, nog wat verzorgingshuizen sluiten, openvallende plaatsen opvullen met studenten en we zijn er. En mochten we nog wat overhouden dan verhogen we gewoon de Zorgtoeslag, Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en de Kinderbijslag die we nu ook al naar Polen. Roemenië en Marokko sturen. Enne, oh ja, er moet nog een oplossinkje gevonden worden voor die zes miljard die we nu weer moeten gaan bezuinigen.

Want, jullie hebben het vast gehoord dat Brussel ons heeft opgedragen dat er nog zes miljard bezuinigd moet worden.

Die mensen verdienen daar € 25.000,- netto per maand maar zijn niet in staat om de prijs van een liter benzine of een pakkie shag tussen Nederland en België gelijk te krijgen maar vertellen ons intussen wel dat we zes miljard moeten bezuinigen.

Ik ga binnenkort even naar België om daar mijn shag te halen en als ik daar dan toch ben dan tank ik daar gelijk even.
@Frans. Inmiddels wordt er aan "een veiliger klokkenluidershuis" gewerkt zoals bij Knevel&van den Brink was te zien, maar wat vindt je van het volgende bericht?

Klinkt naar nog meer voorwaarden, nog meer regels (om de winst te kunnen verhogen?) en nog minder keus.


Achmea gaat inspecties uitvoeren in ziekenhuizen
Badge
@Frans. Inmiddels wordt er aan "een veiliger klokkenluidershuis" gewerkt zoals bij Knevel&van den Brink was te zien, maar wat vindt je van het volgende bericht?

Klinkt naar nog meer voorwaarden, nog meer regels (om de winst te kunnen verhogen?) en nog minder keus.


Achmea gaat inspecties uitvoeren in ziekenhuizen


Hans,

Ik vind het geweldig wat Achmea doet en goed voorbeeld doet misschien goed volgen. Ik hoop dat ze bij die inspecties ook het declaratiegedrag meenemen en dat ook inspecteren. Laat zo'n arts/specialist maar eens uitleggen, mede aan de hand van de codes en afspraken die daar voor zijn, hoe hij zijn declaratie heeft opgebouwd. Elke dag om 18.00 uur heb je op RTL 7 een programma waarin ze werken met lokauto's. De bedoeling is om dieven in de val te lokken maar ook om een sfeer te creëren waarbij elke te stelen auto 'verdacht' lijkt. Zo ver zijn we nog niet in Nederland maar beveiligingscamera's hebben een vergelijkbaar effect.   
Oftewel, laat zo'n arts/specialist voelen en merken dat zijn declaraties 'geobserveerd' worden en laat hem dat vooral rondbazuinen. Alleen hiermee heb ik al het vermoeden dat er miloenen aan fraude jaarlijks voorkomen kan worden. Of dat voor ons al patiënt/zorgverzekerde ook nut heeft is een hele andere vraag. Als de zorgkosten stijgen, stijgen ook  de premies en eigen risico's. Als de zorgkosten dalen ben ik er nog niet van overtuigd dat men dezelfde rekenmachine hanteert.
  
Badge
In post 5 hierboven schreef ik (onder andere!!) het volgende, welk citaat overigens al van een andere post van mij af kwam elders op dit forum een half jaar eerder:

‘Los van de vraag of de overheid hier daadwerkelijk nog iets aan gaat doen of, zoals te doen gebruikelijk, alleen gaat volstaan met het volgend jaar weer 10% op de premie en het eigen risico te gooien, vraag ik me af of wij hier zelf iets aan kunnen gaan doen. Ik begin met wat maatregelen te noemen in willekeurige volgorde en niet strevend naar volledigheid, aan de forumgenoten vragend om mij aan te vullen:

- Ik vind dat ziektekostenverzekeraars naturapolissen moeten afschaffen en voortaan uitsluitend nog maar moeten gaan werken met declaratiepolissen waarbij uitsluitend de verzekerden kunnen declareren.

- artsen waarvan vermoed wordt dat zij sjoemelen dienen met naam en toenaam vermeld te worden in een Centraal Register welk register alleen toegankelijk is voor (medisch onderlegde?) fraudespecialisten. Als één arts van het bovenmatig declareren zijn hobby heeft gemaakt komt deze van zelf boven drijven.

- Van bewezen fraude dient altijd aangifte te worden gedaan waarbij Justitie beslist of men gaat vervolgen of niet?’

In een artikel van 11 juli 2013 onder de volgende link Verzekeraars ontdekken voor 6 miljoen euro aan zorgfraude | nu.nl/binnenland | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl staan de volgende citaten:

'De verzekeraars willen dat ziekenhuisnota's begrijpelijker worden voor verzekerden. Patiënten moeten dan scherper opletten of de declaraties die ze voor hun behandeling krijgen wel kloppen. Ook krijgen ze op die manier meer inzicht in de kosten van hun zorg.'

'Ook worden fraudeurs geregistreerd in een waarschuwingsregister voor andere verzekeraars. Ook wordt in bepaalde gevallen strafvervolging ingezet.'

Ik ben niet zo arrogant om nu te gaan roepen dat de mensen, die hier nu daadwerkelijk mee aan het werk gaan, kennelijk goed naar mij geluisterd hebben omdat de overeenkomsten natuurlijk opvallend zijn. Wel, dat als je gaat nadenken over maatregelen je kennelijk tot vergelijkbare conclusies komt.

Want, links om of rechts om verheugt mij dit echt bijzonder!!! De beerput moet open!!!! En of de bedenkers hiervan nu goede lezers zijn of zelf een goed stel hersens hebben vind ik minder interessant. Overigens kunnen patiënten natuurlijk alleen maar scherper opletten als ze die nota's zelf ook kunnen zien hetgeen niet het geval is bij naturapolissen maar wel bij declaratiepolissen. Vandaar ook mijn pleidooi voor uitsluitend nog maar declaratiepolissen.

Overigens vind ik dit nog maar een begin. Los van de fraude moet het gehele systeem op de schop zoals ik in andere topics op Onderling.nl al meerdere malen vurig heb betoogd.

Laat ik echter positief afsluiten: Het begin is er!!!!
Badge
Minister Schippers heeft een Zorgdeal gemaakt met partijen want er moet nog eens 1 miljard bespaard worden op De Zorg. Details hierover kunnen jullie vinden onder de volgende link:

Schippers zegt 1 miljard te besparen met nieuwe zorgdeal - BINNENLAND - PAROOL

Citaat daaruit:

‘Inzet is verder dat het voor patiënten duidelijker moet worden welke zorg wel en niet wordt vergoed, en welke tand- of huisarts wel of geen contract heeft met hun zorgverzekeraar. Afgesproken is ook dat de zogeheten restitutiepolis die een verzekerde meer keuzevrijheid biedt, blijft bestaan in het basispakket.’ Einde citaat.

Vooral over dat van die restitutiepolis ben ik natuurlijk heel tevreden zij het dat dat mij nog niet ver genoeg gaat. Afschaffen die naturapolissen en en masse invoeren van de restitutiepolis om daarmee verdere fraude door sommige(!) Zorgverleners die, behalve een stethoscoop ook een vork in hun binnenzak hebben om daarmee te kunnen schrijven, in de kiem te smoren

Minister Schippers heeft in het recente verleden ook om tips gevraagd hoe De Zorg zuiniger zou kunnen. Wij op deze site hebben hier al veelvuldig ideeën voor aangedragen en dus ga ik dan hier en nu niet opnieuw doen. Degenen die mij en ook Hansje hier kennen, kennen ook onze ideeën.

Ik denk echter dat Minister Schippers zelf nog niet toe is aan rigoreuze hervormingen in de Gezondheidszorg en dus blijft het rommelen in de Marge. Vandaar dat er nog niet zo veel is uitgekomen zoals blijkt uit de bijgaande link.

Veel tips goedkopere zorg. Bezuiniging van 1,5 miljard.

De Minister wordt in het bijgaande filmpje

Schippers: patiënten kunnen fraude ook voorkomen - NOS Nieuws

door de Kamer ook verweten dat zij heeft weggekeken en te laat is gestart met de diverse fraudemaatregelen die zij kennelijk nu wel in zet.

Ik kan me die mening van de Kamer wel enigszins voorstellen gezien het artikel waar ik in post 6 al aandacht voor vroeg.  

Schippers: verzekeraars niet gebaat bij opsporen zorgfraude - nrc.nl

Hoe dan ook, Minister Schippers vindt dat zij niet weggekeken heeft maar om de Kamer tevreden te houden zal ze er nu toch wel vol in moeten gaan. En daar geloof ik nu ook wel in. Er is bijna geen grotere motivator te bedenken voor een politicus dan het al of niet gedwongen afscheid nemen van het pluche. De PVV heeft een motie van wantrouwen ingediend maar die gaat het waarschijnlijk niet halen, enerzijds omdat het de PVV is en anderzijds omdat de PVV dat natuurlijk vaker doet en dan verwatert de donderslag bij heldere hemel, die zo’n motie eigenlijk zou moeten veroorzaken, in een miezerig buitje motregen.
  
Onder andere belooft de Minister nu een Groot Fraudeonderzoek, regelmatig updates hiervan naar de 2e Kamer en patiënten die inzage krijgen in ingediende nota’s hetgeen naar mijn mening het beste kan door middel van het op grote schaal invoeren van declaratie- dan wel restitutiepolissen hetgeen ik op Onderling.nl op diverse fora en in diverse posts al meermalen heb betoogd. 

En wie weet kunnen onze premies dan ooit nog eens omlaag. 
@Frans, stop de laatste wens van premieverlaging maar in Gods-gehoorgang.......de premies zullen verder stijgen!

Ondanks de € 1.4-miljarden winst in de zorg, ondanks de € 450.000.000.000 (vierhondertvijftig-miljard) aangelegde investeringen (dat is ons premiegeld) door de verzekeringsmaatschappijen en de winsten die hieruit weer resulteren en ondanks de te verwachten besparingsmaatregelen en fraudebestrijding......verder bloedzuigen dus.

Verzekeraars beginnen hun kapitaal in de toekomst zelfs direckt aan te leggen/te investeren om "de samenleving te helpen" met de infrastructuur. Dus de gemeente kan de riolering niet meer bekostigen, de provincie de wegen niet meer verbeteren, justitie en politie gegrijpen de cybercrimepraktijken niet meer en de ontwikkeling van de zelfopgelegde groene-stroom-quota kost miljarden aan investeringen.........en niemand heeft hiervoor nog de middelen, "onze" verzekeraars gaan wel helpen. In Duitsland worden successieve behinderende wetten veranderd/aangepast, zodat we toekomstig onze tol/mout op de autobaan uiteindelijk aan "onze" geldopzuigende verzekeraars gaan betalen. Vervolgens worden de vaarwegen, de stroomleidingen, databanken, spoorlijnen en vliegvelden "geholpen".

Dáárom moet de zorgpremie dus omhoog? Nee, de zorgpremie gaat omhoog, omdat de staat geen tegengas meer kan geven om maatschappelijke problemen op te lossen. De banken zijn buiten westen, geen partner meer en dat is dè kans voor verzekeraars. Investeren op de lange termijn en nog meer winst en invloed genereren. Maar wat doen ze toch met al die winsten? Dàt.......is een chronisch kapitalistische ziekte. Dus zijn verzekeraars uiteindelijk wolven in schaapskleding? Verziekeraars?

Jij en ik......hebben er toch baat bij........dat de riolering morgen nog werkt (dankzij "onze" verzekeraars). Voorzichtiger heb ik het niet kunnen uitdrukken. Een idiote complottheorie? Ik had er graag een Topic van gemaakt......maar dan moet je tientallen "bewijzen" achterelkaar plaatsen........en dat is sinds kort......ongewenst. Kritiek....ongewenst. Communicatie.....ongewenst! Maar Onderling vraagt toch om de menigen en hopelijk krijgen jullie (Onderlingers) hierdoor geen moeilijkheden. Indien toch, is het hele community-idee geen knip voor de neus waard.
Mijn hoop zet ik op de recherchen en onderzoeken van het in september startende onafhankelijke media "de Correspondent" met onafhankelijke journalisten, geld via sponsoren en niet via advertenties!, die persoonlijk al een naam hebben gemaakt. En jij Frans, zet.......eerder op de PVV en je gezonde mensenverstand? Sàmen voor een betere snuffelloze solidaire betaalbare maatschappij! Ieder op zijn eigen manier........

'Zorgpremie mogelijk omhoog de komende jaren' / Vara Kassa
@Frans, stop de laatste wens van premieverlaging maar in Gods-gehoorgang.......de premies zullen verder stijgen!

Ondanks de € 1.4-miljarden winst in de zorg, ondanks de € 450.000.000.000 (vierhondertvijftig-miljard) aangelegde investeringen (dat is ons premiegeld) door de verzekeringsmaatschappijen en de winsten die hieruit weer resulteren en ondanks de te verwachten besparingsmaatregelen en fraudebestrijding......verder bloedzuigen dus.

Verzekeraars beginnen hun kapitaal in de toekomst zelfs direckt aan te leggen/te investeren om "de samenleving te helpen" met de infrastructuur. Dus de gemeente kan de riolering niet meer bekostigen, de provincie de wegen niet meer verbeteren, justitie en politie gegrijpen de cybercrimepraktijken niet meer en de ontwikkeling van de zelfopgelegde groene-stroom-quota kost miljarden aan investeringen.........en niemand heeft hiervoor nog de middelen, "onze" verzekeraars gaan wel helpen. In Duitsland worden successieve behinderende wetten veranderd/aangepast, zodat we toekomstig onze tol/mout op de autobaan uiteindelijk aan "onze" geldopzuigende verzekeraars gaan betalen. Vervolgens worden de vaarwegen, de stroomleidingen, databanken, spoorlijnen en vliegvelden "geholpen".

Dáárom moet de zorgpremie dus omhoog? Nee, de zorgpremie gaat omhoog, omdat de staat geen tegengas meer kan geven om maatschappelijke problemen op te lossen. De banken zijn buiten westen, geen partner meer en dat is dè kans voor verzekeraars. Investeren op de lange termijn en nog meer winst en invloed genereren. Maar wat doen ze toch met al die winsten? Dàt.......is een chronisch kapitalistische ziekte. Dus zijn verzekeraars uiteindelijk wolven in schaapskleding? Verziekeraars?

Jij en ik......hebben er toch baat bij........dat de riolering morgen nog werkt (dankzij "onze" verzekeraars). Voorzichtiger heb ik het niet kunnen uitdrukken. Een idiote complottheorie? Ik had er graag een Topic van gemaakt......maar dan moet je tientallen "bewijzen" achterelkaar plaatsen........en dat is sinds kort......ongewenst. Kritiek....ongewenst. Communicatie.....ongewenst! Maar Onderling vraagt toch om de menigen en hopelijk krijgen jullie (Onderlingers) hierdoor geen moeilijkheden. Indien toch, is het hele community-idee geen knip voor de neus waard.
Mijn hoop zet ik op de recherchen en onderzoeken van het in september startende onafhankelijke media "de Correspondent" met onafhankelijke journalisten, geld via sponsoren en niet via advertenties!, die persoonlijk al een naam hebben gemaakt. En jij Frans, zet.......eerder op de PVV en je gezonde mensenverstand? Sàmen voor een betere snuffelloze solidaire betaalbare maatschappij! Ieder op zijn eigen manier........

'Zorgpremie mogelijk omhoog de komende jaren' / Vara KassaBewijs?  Rekeninghoudend met het feit, dat de meeste verzekeringsmaatschappijen internationaal opereren en beslist voor Nederland geen uitzondering gaan maken én  de lobby-machine in Brussel goed geölied is:

Verbesserung der Bedingungen für Investitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien | GDV

Echt nieuws moet je opzoeken. Nieuw is wat je uit  de berichtgeving zelf concludeert. Conclussies moeten echter getrokken worden........dàt verwachtte ik van Onderling.nl
Badge
Hans, je hebt natuurlijk gelijk. Mijn uitspraak was dan ook eerder bedoeld als de wens die de vader van de gedachte is. Want natuurlijk gaan die premies niet omlaag. Sterker nog, die worden ‘afgesproken’ verhoogd, zelfs in deze crisistijd. Als supermarkten of vleesfabrikanten zoiets doen, dan heet dat ongeoorloofde kartelvorming en kun je een bekeuring uit Brussel krijgen. Als ziektekostenverzekeraars dat doen dan heet dat … eh ….beleid geloof ik. Je kunt je zelfs afvragen wie nu het meest fraudeert …… de ziektekostenverzekeraars of degenen die ze zeggen te bestrijden.

Ik heb het al eerder gezegd, het gehele Ziektekostengebeuren is Zieker dan de patiënten die er deel van uitmaken.

Wat ik ook eerder heb gezegd is dat we naar een geheel nieuw systeem moeten waarbij Ziektekostenverzekeraars er tussen uit geknipt worden. In eerdere items heb ik al verwezen naar Michael Moore en zijn reportage en politici opgeroepen om daarmee onderzoek te doen naar de systemen  in andere landen waar ze helemaal geen ziektekostenverzekeraars hebben en de meeste Zorg voor de burgers gewoon gratis is.

Maar niet in Nederland, in Nederland is men alleen goed in het hard roepen dat we moeten hervormen maar vervolgens houden we een verkeerd systeem met pappen en nathouden en knippen en plakken overeind.  Dat doen we met de pensioenen en de AOW en ook met het Ziektekostengebeuren. Zou nog niet zo erg zijn als ik hier niet verplicht aan zou hoeven mee te betalen maar dat moeten wij dus wel. Onderwijl heeft het Kabinet wel altijd commentaar op de salarissen van topmannen in het bedrijfsleven maar dit soort waanzin houden ze gewoon in stand.

Van mij mag elke topman in het bedrijfsleven 10 miljard per jaar verdienen. Het wordt pas ergerlijk als ik verplicht(!) aan die onzin moet meebetalen en dat moeten we bij zowel de AOW als het Ziektekostengebeuren wel. Bijzonder ergerlijk!!!      
Mijn advies, want er wordt telkens gevraagd "wat zou jij doen als je FBTO was" is, nu voor de derde en laatste keer:

Verzekeraar FBTO, jullie hebben veel goede ideeën en een dynamische klantenkring opgebouwd, een marketinginbreng op hoog niveau, Onderling.nl....maar verlaat per direct de zorgbranche, want wat wij nu zien gebeuren en kunnen zien aankomen is pas het begin van het einde. Straks krijgen we nog met de "zorgdiensten" van de gemeentes te maken, die al helemaal niet als ondernemers kunnen denken.......en het gehele zorggebeuren wordt (dan) in stand gehouden door "Verziekeraars". Wegwezen en de oorspronkelijke opgaven weer gaan doen.
Badge
Hans,

Denk aan je toon!! FBTO is niet de oorzaak van alle Zorgellende in Nederland. Zij bieden alleen een platform om ook jouw ergenis te kunnen uiten.

In de kern ben ik het met je eens en de toon van die koepel Zorgverzekeraars Nederland is natuurlijk horkerig en arrogant. Ook bij mij roept dat ergenis op. Gemaakte winsten dienen in de vorm van een premiekorting rechtstreeks terug gegeven te worden aan de verzekerden en niet in 'reserve' gehouden te worden. Als je als Ziektekostenverzekeraar wil investeren dan leen je maar geld na een grondige verantwoording daarvan.  Kan of wil je dat niet, ook goed maar trek je dan inderdaad terug en ga je weer bezig houden met je oorspronkelijk core-buisiness, te weten het afsluiten van- en schadetjes behandelen op inboedelpolisjes en vergelijkbare verzekeringen want dan ben je niet geschikt als Ziektekostenverzekeraar voor de Nederlandse Markt.

Voor wat betreft jouw verhaal over de Gemeentes geef ik je grondig gelijk maar laat ik me beperken tot mijn eigen Gemeente, de Gemeente Den Haag. Daar werken mensen die Ongeschikt zijn voor hun taken. Ze hebben de dwangarbeid en slavenarbeid weer ingevoerd en vieren tegelijkertijd het afschaffen daarvan 150 jaar geleden, bouwen Polenhotels tegen de wensen van hun eigen burgers in, willen de integratie van bepaalde groepen allochtonen alsnog laten slagen terwijl de rest van Nederland inmiddels weet dat die jammerlijk is mislukt, ze 'sturen' op autobezit wat in gewoon Nederlands betekent dat ze proberen hun eigen burgers uit de auto te treiteren, willen alsnog midden in de Economische Crisis een Protserig Prestige Project bouwen, ook tegen de wens van hun eigen burgers in en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Onderzoek: Driekwart Hagenaars tegen bouw cultuurpaleis - AD.nl

Ze hebben al laten zien dat ze dus niet op een verantwoorde manier hun taak als overheid ten aanzien van uitkeringstrekkers kunnen uitvoeren, hebben WA-jongers een tijd geleden al over de schutting gegooid terug richting Centrale Overheid, krijgen die nu echter van die zelfde Centrale Overheid weer terug en de AWBZ komt binnenkort ook hun kant op. :D En ik weet zeker dat ze dat niet gaan trekken want ze trekken het nu al niet.  Of dat komt omdat ze niet als ondernemers kunnen denken laat ik even in het midden want ziektekostenverzekeraars denken wel als ondernemers en met de gevolgen dáárvan hoeven we ook niet blij te zijn.    
 
@ Frans. Zijn wij, Onderling-community, niet een beetje de vrijwillige "hooibroei-controleurs" voor FBTO? Dan moet je toch ook eerlijk mogen uitleggen, wanneer de temperatuur gevaarlijk hoog wordt!!


Controleurs Achmea duiken de hooiberg in | VerzekeringsBlog

(Wel vraag ik me af, waarom die boeren niet zelf kunnen meten.......analfabeten?)
Reputatie 3
Hansje,

Misschien is het je al opgevallen, maar jouw laatste reactie heb ik verwijderd.
De reden hiervoor is dat deze reactie off-topic was.
Reputatie 3
Ik heb dit topic hier naar toe verplaatst, omdat het hier thuishoort in plaats van in `stel je vraag`.
Badge
Onderstaand het laatste nieuws aangaande onze Oosterburen:


Verdachten toeslagenfraude voor de rechter - ElsevierFiscaal.nl

En wat er aan vooraf ging:

'Belastingdienst wist al van fraude met toeslagen door Bulgaarse bendes' - nrc.nl

Grootschalige fraude Bulgaren met toeslagen | Volg het nieuws terwijl het gebeurt

Elsevier.nl - Bulgaarse fraudecriminelen lopen nog altijd vrij rond
 
Badge
Het gaat inmiddels geweldig met de bestrijding van de fraude in de Zorg en dat is deze keer eens niet sarcastisch bedoeld. Men is er daadwerkelijk goed mee bezig en dat mag best wel eens gezegd worden. Ik vraag zodoende aandacht voor de volgende link en het onderstaande citaat daar uit:

Zorgverzekeraars willen zuivere rekening - OverGeld | Lees het laatste financiële nieuws op OverGeld.nl van De Telegraaf [Zorg & Gezin]

'Vanaf 2014 iedereen een rekening in de bus

En de verzekerde kan zijn verantwoordelijkheid nemen door alleen gepaste zorg te vragen en mee te helpen bij het controleren van de nota’s. „ Het is de bedoeling dat iedereen die gebruik heeft gemaakt van de zorg vanaf 2014 een rekening in de bus krijgt. Zo kan de patiënt zien of de in rekening gebrachte ingrepen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.”

De vraag is alleen nog of men dat wil bereiken door het afschaffen van naturapolissen en het alleen nog maar werken met declaratiepolissen of dat men nota's dan wel een rekeningoverzicht periodiek naar de verzekerden stuurt. Ik ben een voorstander van het eerste omdat ik denk dat dat het beste werkt. De ervaring leert mij dat je de meeste informatie loskrijgt vóórdat je de rekening betaalt.  


 
Badge
De sneeuwkappen op de bergketen zijn inmiddels geheel weggesmolten tot onder de boomgrens en de verzamelde ellende wordt nu vol zichtbaar van onder de sneeuw vandaan Oftewel de zoveelste fraude dient zich aan:

Miljoenenfraude door nep-artsen | Volg het nieuws terwijl het gebeurt

Waren het tot voor kort nog echte artsen die zich per ongeluk ‘verschreven’ dan wel een verkeerde code invulden? Criminelen hebben nu manieren ontdekt om dit nog veel lucratiever te maken. Weg met die drugshandel, niet meer skimmen, geen onterechte toeslagen meer aanvragen. Dat is allemaal peanuts en kinderspel.

Het kan vele malen beter en lucratiever. Vanaf nu richten we nep-zorginstellingen op met nep-artsen en slaan gewoon aan het declareren met bestaande AGB-codes van echte artsen al dan niet geholpen door die echte artsen zelf. Ik begin zowaar enig begrip te krijgen voor die zorginstellingen die hun onmaatschappelijk hoge winsten als reserve binnenshuis willen houden. De omvang van de zorgfraude begint de omvang van de echte zorg een beetje te benaderen nu en ja, dan moet je flinke reserves hebben om dat het hoofd te bieden.

Wederom van mij het zoveelste pleidooi voor declaratie- dan wel restitutiepolissen en geen naturapolissen meer. Zodra zorgverleners en zorgfraudeurs gedwongen worden om hun declaraties uitsluitend nog maar via de patiënt te verzenden en niet meer rechtstreeks naar zorgverzekeraars, is het met die fraude snel afgelopen. Sterker nog, je zou zelfs een interim-wetje kunnen overwegen die het rechtstreeks declareren van zorgverleners bij zorgverzekeraars verbiedt.

Dan zal het weliswaar nog kunnen gebeuren dat de echte ‘die hards’ dan een zooitje nepverzekerden in het leven gaan roepen die dan echter ook eerst premie moeten gaan betalen maar de ervaring leert dat als fraudeurs eerst moeten gaan betalen om pas daarna te kunnen ontvangen het gros zal afhaken. Fraude zal dan ook moeilijker te detecteren zijn maar het gros van de fraude is dan weg.

Voor die artsen en chirurgen, die hun AFG-codes bewust hebben laten misbruiken en toch willen blijven snijden, zie ik nog goede mogelijkheden voor een voortgezette carrière in het slachthuis maar pas nadat zij hun gevangenisstraf van, liefst een jaartje of tien, hebben uitgezeten.
Bedankt voor je uitvoeringen Frans

"FBTO geweten" heette de community-deelnemer meen ik, die zich onlangs hier publiekelijk afvroeg of de besparingen door nieuwe wetgevingen niet in de verzekeringspremie tot uitdrukking moesten komen zo langzaam. Nee, ik denk het niet wanneer je er een leger van 100 inspecteurs voor nodig hebt om alleen al in de zorg de geschatte fraude van 1-2 miljard Euro enigermate te kunnen bestrijden, proberen kunt te gaan bestrijden!

Maar hij heeft wel gelijk, door de fietshelm, de auto kinderzitjes, de snelheidsbeperkingen en de autogordels zijn er bij voorbeeld minder letselschades.....en dat zijn de werkelijk dure uitkeringen.

Wat zijn eigelijk de, voor de verzekeraar, duurste verzekeringen qua uitkeringen?

Schippers: honderd extra inspecteurs tegen zorgfraude - nrc.nl
Badge
Ja Hans, Schippers is nu goed bezig. In post 10 schreef ik al:

'Hoe dan ook, Minister Schippers vindt dat zij niet weggekeken heeft maar om de Kamer tevreden te houden zal ze er nu toch wel vol in moeten gaan. En daar geloof ik nu ook wel in. Er is bijna geen grotere motivator te bedenken voor een politicus dan het al of niet gedwongen afscheid nemen van het pluche.'

En nu blijkt dat ze er inderdaad vol in gaat. Bravo!!! En de volgende vraag is inderdaad, gaan wij daar als verzekerden in de toekomst nog iets van terug zien in de vorm van premiekorting of vermindering eigen risico of worden de besparingen gewoon toegevoegd aan die zogenaamde 'onmaatschappelijk hoge winsten van de ziektekostenverzekeraars' ook wel eens eufemistisch 'reserves' genoemd. 

Morgen is het prinsjesdag en de politieke trucendoos gaat nu vol open. Werd eerder het 'nivelleren is een feest' idee voor de hoogte van de ziektekostenpremie  afgeschoten, de volgende truuc is bijna een feit. 'Oh, u kiezer van de VVD vond het maar niets, ons PvdA-idee om te nivelleren en liet dat de premier ook zeggen (dames en heren, ik heb een fout gemaakt)? Prima, dan pakken wij u als PvdA nu gewoon terug met een ander idee uit onze trucendoos en die heet 'afschaffen algeme hefingskorting boven een bepaald inkomen'.   Das Kapital : Great. PvdA kiest voor nog meer werklozen

Hij is leuk he? Of de plannen doorgaan? Ik kan niet in de toekomst kijken maar ik waag dat te betwijfelen.  

Ik sta daar verder neutraal tegenover. Enerzijds raakt het mij niet omdat ik ver beneden die grens zit. Anderzijds kan ik me de woede van VVD-kiezers wel voorstellen aangezien die gezien de hoogte van hun inkomen al relatief veel belasting betalen in de voor hen hoogste schijven en als het nivelleren nog verder zou worden doorgetrokken dan hoef je straks niet meer te studeren om een goede carriere op te bouwen want als je dan toch weinig verdient betaal je ook minder belasting volgens het nivelleerprincipe. Het gehele probleem zou overigens voorkomen kunnen worden door over te gaan op een ander systeem waarbij ziektekostenverzekeraars er uit geknipt worden. Maar ja, enerzijds heb ik dat hier al zo vaak geroepen en anderzijds is men daar gewoon nog niet aan toe. We blijven zodoende voorlopig maar doormodderen met hoge premies en hoge eigen risico's, ook voor die laagbetaalden die dat nauwelijks meer kunnen ophoesten.    
Het is een link-linkje maar heeft geen verdere uitleg nodig. Het gaat om feiten en daarover hoeft niet gedebatteerd te worden.........de Onderlingers zijn al naar huis er vindt dit weekend geen censuur meer plaats!

Oproep: Declaraties in de zorg ? Oproepen ? Uitzending ? Trosradar.nl
Hier is (nog) een link-linkje, maar wanneer u deel van een tweeling bent en graag op TV wilt......
reageer nog in het weekend, deze link is volgende week waarschijnlijk .....wèg! Debatteren niet mogelijk!


Oproep: Tweeling met verschillend pensioen ? Oproepen ? Uitzending ? Trosradar.nl
Badge
Nooit gedacht, stil gezwegen, wel gehoopt en uiteindelijk toch gekregen…. premiekorting.

Reeds eerder heb ik gerefereerd aan de ‘onmaatschappelijk hoge winsten’ die Zorgverzekeraars over onze rug maken terwijl de zorgpakketten steeds meer uitgekleed worden mede veroorzaakt door de nodige proefballonnetjes van Minister Schippers.

'Winst zorgverzekeraars erg hoog' - NOS Nieuws

Ook al eerder heb ik gewaarschuwd dat als deze overheid zaken niet links om voor elkaar krijgt ze het rechtsom nog wel een keer gaan proberen. Voorbeeld is dat het ‘nivelleren is een feest’ gebeuren van Hans Spekman uiteindelijk niet is door gegaan. Nu nivelleert men dus de Algemene Heffingskorting en de Arbeidskorting. Tja, hoge inkomens, jullie hadden het kunnen weten.

DSW (de club van Chris Oomen dus die al eerder riep dat de zorgwinsten onmaatschappelijk hoog zijn) gaat nu zijn Zorgpremie voor het komende jaar verlagen met € 78,- per jaar Zorgpremie DSW gaat omlaag - NOS Nieuws

De vraag is nu of we hier blij mee moeten zijn? Volgens mij is het antwoord ja en nee.

Ja omdat elke premieverlaging natuurlijk welkom is, nee omdat die verlaging in mijn optiek nog ONMAATSCHAPPELIJK WEINIG is. En met mij denken anderen daar ook zo over.

Het AD schreef daar al eerder over in een artikel op 14 mei 2013 'Zorgpremie is 300 euro te hoog' - AD.nl

En ook de Consumentenbond mengt zich nu in die discussie en heeft er zelfs een heuse petitie aan gewijd.
Consumentenbond: Zorgpremie kan met 300 euro omlaag | Volg het nieuws terwijl het gebeurt

Ik ben geen voorstander van de regering die er nu zit maar volgens mij ligt er voor de overheid nu een kans die ze alleen nog maar hoeven op te rapen.

De winsten zijn onmaatschappelijk hoog, ziektekostenverzekeraars zelf noemen dat reserves en volgens DNB moeten ze buffers hebben en vormen om zich te wapenen tegen toekomstige ontwikkelingen.
DNB: Aanhouden hoge buffers vereist voor zorgverzekeraars
De andere kant: het succes van de fraudebestrijding neemt toe, er zijn nog meer maatregelen te nemen zoals het afschaffen van naturapolissen en bovendien schakelt men steeds meer over naar goedkopere medicijnen.

Wel, die toekomstige risico’s, zoals die veranderingen in de Wft (ook een overheidstaak overigens), zijn dus in kaart te brengen en ruw in te schatten. Waarom zegt deze regering nu niet tegen de Ziektekostenverzekeraars dat zij garant staan voor eventuele met name te benoemen tegenvallers op voorwaarde dat zij nu(!) hun buffers verlagen en de premie voor de basisverzekering met plusminus € 500,- verlagen zodat er een basispremie overblijft van € 50,- per persoon per maand. Dan scoor je!!! Ontzettend zelfs!!
Bovendien kun je je zelf de vraag stellen:

‘ALS DE NEDERLANDSE OVERHEID WEL GARANTIES KAN AFGEVEN VOOR DE GRIEKEN WAAROM KUNNEN ZE DAT DAN NIET VOOR DE NEDERLANDERS??’

Dat de solvabiliteitseisen voor gewone schadeverzekeraars nog hoger is, is geen goede vergelijking. Een schadeverzekering is een vrijwillig af te sluiten verzekering (behalve de WA-autoverzekering misschien), een ziektekostenpolis sluit je verplicht (lees:gedwongen) af.

Dit geeft de economie een boost, de aantallen zetels wellicht ook, het kost je nu niets extra’s, je verlicht in één klap de financiële zorgen van een hoop Nederlanders, en je geeft als het ware ook nog een soort compensatie voor die Nederlanders die hun Algemene Heffingskorting en de arbeidskorting nu zien afbrokkelen.

Ik zou het gewoon doen!!!!!

Reageer