Wie is aansprakelijk voor het monstertruck drama?

  • 29 september 2014
  • 5 reacties
  • 1821 Bekeken

Zondag 29 september is er tijdens een monstertruck show  een voertuig het publiek ingereden.
Door dit ongeluk zijn er 3 doden gevallen en liggen er nog 5 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis.
De bestuurder wordt verdacht van dood door schuld
Volgens de Monster Truck Racing Association (MTRA) zijn de internationale richtlijnen tijdens het evenement niet gevolgd door de organisatie. Zo zou er in de rijrichting van het voertuig geen publiek mogen staan.

Wie is volgens jou aansprakelijk? Waarom?

5 reacties

Badge
Hoewel een rechter altijd nog tot een ander oordeel kan komen, heb ik hier wel een mening over.

De MTRA kan natuurlijk brullen wat zij wil maar wie zou nu eigenlijk als eerste op de hoogte moeten zijn van het bestaan van die richtlijnen? Is dit de organisatie van een Gemeentelijk evenement, de uitgever van de vergunning of de truckorganisatie op het evenement zelf? Zo ik het zie is dat die laatste. En wie zou dan als eerste volgens die richtlijnen moeten handelen dan wel er op toezien dat de omgeving overeenkomstig die richtlijnen was ingericht alvorens te starten? Volgens mij ook de truckorganisatie.  En wie had als laatste de keus om de show wel of niet te laten doorgaan?

Dit voorval moeten we niet onderschatten. In de eerste plaats is het natuurlijk een menselijk drama voor de betrokkenen, te weten de slachtoffers en hun nabestaanden.
Los daarvan vraag ik me af of er een polis is of bestaat die dit dekt? Dus qua schadelast zou dit ook nog wel eens een drama kunnen gaan worden. 

Maar goed, stel dat er wel een polis is, dit kan een evenementenpolis zijn. Die polis kan een ongevallendekking hebben en op grond daarvan tot een uitkering komen. Of dit voldoende is om de gehele schade te dekken is een andere vraag. Zo’n polis kan ook een aansprakelijkheidsdekking hebben en ik sluit niet uit dat die dan ook nog een dekking kent voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan de verzekerde geen eigenaar of houder is dan wel waarvan de tekst van de uitsluiting luidt:
‘Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt’. Als de organisator dan de verzekeringnemer is, is de uitsluiting op hem niet van toepassing en is er gewoon polisdekking mits de truckorganisatie ook  geen verzekerde is op de polis. De vraag is dan echter of hij als organisator aansprakelijk is want anders doet die aansprakelijkheidsdekking nog niets. 

Zo ik het zie is de truckorganisatie (uiteindelijk) voor 100% aansprakelijk. De vraag hier is echter of er meerdere aansprakelijke partijen zijn los van de eventuele polisdekking die die medeaansprakelijken dan wel of niet hebben.

Ik begrijp dat ik nu waarschijnlijk voor een hoop mensen koeterwaals spreek maar ik leg dit even uit.

De aansprakelijkheidswetten kennen soms de mogelijkheid om meerdere partijen aan te spreken voor 100% van de schade hoewel die partijen in hun onderlinge verhouding best wel eens niet voor 100% aansprakelijk zouden kunnen zijn. In Nederland kennen we artikel 6:102 BW dat in feite zegt dat als jij (voor een deel) aansprakelijk bent jegens een benadeelde partij dan ga jij die partij als hoofdelijk aangesprokene eerst maar eens voor 100% schadeloos stellen en dan pas gaan jullie onderling maar uitmaken wie en voor welk percentage een ieder in die schadevergoeding zal moeten bijdragen.

Het zou zodoende best wel eens zo kunnen gaan dat als de truckorganisatie zelf geen aansprakelijkheidsdekking heeft de benadeelden de mogelijkheid hebben om de partij met de meeste poen (en dat kan ook de verzekerde som van een aansprakelijkheidsdekking voor de organisator zijn) aan te spreken. Sterker nog, een aansprakelijkheidsdeskundige met verhaalszaken in zijn portefeuille zal altijd de weg kiezen om alle partijen voor 100% aan te spreken en dan maar eens kijken wie zich het eerst meldt met een aanbod tot schadeloosstelling.

Samenvattend, ik acht de kans groot dat alle betrokken partijen onder de werking van artikel 6:102 BW zullen vallen. De truckorganisatie omdat ze de schade hebben veroorzaakt en als eerste op de hoogte hadden moeten zijn van bestaande richtlijnen. De organisator omdat ze ook wat verder hadden moeten kijken dan hun neus lang was en tot slot de organisatie die de vergunning heeft verleend. Maar uiteindelijk zal de truckorganisatie naar mijn mening en in de onderlinge juridische verhouding de enige overgebleven aansprakelijke blijken te zijn.


Echter, ik kan 1 scenario bedenken waar dit zomaar 100% anders kan worden.
Er is één aspect waar nog niemand nu aan denkt maar wat in de toekomst een rol zou kunnen gaan spelen en dat is de omstandigheid dat de organisatie uit bezuinigingsoogpunt of domheid heeft verzuimd een passende polis voor het evenement te sluiten die het voorval ook zou hebben gedekt terwijl ze die mogelijkheid vooraf wel hadden. Als dit het geval zou blijken te zijn dan zou het zomaar kunnen zijn dat de organisatie in de toekomst voor de gehele schade kan gaan opdraaien.   
laat ik in eerste instantie zeggen dat het een drama is wat er is gebeurd. dit verlies is natuurlijk nooit in geld uit te drukken en de emotionele schade is onbetaalbaar. hier is geen polis op te schrijven, hier kan alleen een maatschappij met een hart iets betekenen voor de slachtoffers en hun dierbare/ nabestaande.
maar ook de chauffeur(piloot) zal met dit drama moeten verder leven, naar het verluid betreft het een technisch falen van het voertuig. samen met het publiek wat te dicht op dit spectakel stond (al dan niet in de rij richting) kon de chauffeur hier mijns in ziens weinig tot niets aan doen, behalve dan niet rijden als het parcours zo klein is en dicht bevolkt.

volgens mij zijn er twee partijen die aansprakelijk kunnen worden gesteld en dat zijn de de organisatie cie. voor het niet inlezen en naleven van de richtlijnen omtrent zo'n evenement, en het monstertruck gezelschap voor het niet inschatten van de locatie en de potentiele gevaren en het niet naleven van de richtlijnen, juist zij moeten weten wat de gevaren zijn.

ik hoop dat het geen getouwtrek word over de schuldvraag over de rug van de slachtoffers maar dat zij voor zover dit mogelijk is schadeloos worden gesteld op korte termijn.
Badge
Dit verhaal kent nog een klein vervolg onder de volgende link:  https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/maatschappelijk-ongewenste-situatie-recht-trekken-1130/#post15266

Jammer dat hier twee onderwerpen van zijn gemaakt. Dat komt de overzichtelijkheid niet ten goede.
Badge
In post 1 schreef ik op 4 oktober 2014 al het volgende:

' Samenvattend, ik acht de kans groot dat alle betrokken partijen onder de werking van artikel 6:102 BW zullen vallen. De truckorganisatie omdat ze de schade hebben veroorzaakt en als eerste op de hoogte hadden moeten zijn van bestaande richtlijnen. De organisator omdat ze ook wat verder hadden moeten kijken dan hun neus lang was en tot slot de organisatie die de vergunning heeft verleend. Maar uiteindelijk zal de truckorganisatie naar mijn mening en in de onderlinge juridische verhouding de enige overgebleven aansprakelijke blijken te zijn.' Einde citaat.

De organisatie die de vergunning heeft verleend blijkt nu de Gemeente Haaksbergen te zijn. De onderzoeksraad Voor Veiligheid blijkt daar nu ook een mening over te hebben en die vinden dat de Gemeente die vergunning niet hadden moeten afgeven.

Ik ben het daar niet mee eens maar heb dit in mijn leven wel vaker voorbij zien komen. Voor mij is dit dus niet nieuw. Zulke vergunningen worden het gehele jaar door, door daartoe gemachtigden afgegeven en zij geven daarmee toestemming dat het evenement mag plaats vinden. Wat de onderzoeksraad nu heeft gedaan is van een gevolg terug redeneren naar een oorzaak en dan aan de zijlijn met het vingertje omhoog zwaaien en hard roepen dat als de Gemeente dit niet (zo) had gedaan het ongeval niet had plaats gevonden. En zo lul je natuurlijk overal een punt aan. Als ik geen jongetje was geweest was ik waarschijnlijk een meisje geweest. En als ik vandaag in de auto was gestapt in plaats van op de fiets had ik ook geen fietsongeluk kunnen krijgen. 

Rapport: Gemeente Haaksbergen, organisatie ?n chauffeur onderschatten gevaar stunt monstertruck

Citaat uit het artikel: 'Dat er in de vergunning voor de stuntshow met de monstertruck in Haaksbergen stond dat de veiligheid van het publiek gewaarborgd moest
zijn en dat er dranghekken moesten worden geplaatst, noemt de OVV woensdag 'betekenisloos'. „Er is op zijn best sprake van een toevallige relatie tussen de getroffen maatregel, het plaatsen van dranghekken, en de eventuele reductie van het risico”, vindt de raad.' Einde citaat.

Tja...... de Gemeente heeft, zoals ik het zie, de juiste maatregelen voorgesteld, en als je als OVV dan meent dat er op zijn best sprake is van een toevallige relatie dan mag je dat van mij uiteraard vinden maar daar denk ik toch heel anders over. Andere partijen hebben ook hun verantwoordelijkheden natuurlijk.  

Gelukkig hebben ze zich niet uitgelaten over de aansprakelijkheidsvraag. Die staat wat mij betreft nog open zij het dat het voor slachtoffers wel iets makkelijker wodt om nu hun schade te verhalen op één van de aansprakelijke partijen op grond van artikel 6:102 BW. Of dit voor een betalende en verhalende partij zoals het Waarborgfonds nu ook makkelijker wordt, waag ik te betwijfelen. Er is en blijft in mijn ogen maar één echte aansprakelijke en dat is de Monstertruckorganisatie.
Badge
Inmiddels heeft een rechter een uitspraak gedaan en die uitspra(a)k(en) parkeer ik zolang even hier.
Zie: Rechter: vergunning onterecht verleend - Haaksbergen App
ECLI:NL:RBOVE:2015:4792, Rechtbank Overijssel, AWB 15/826

Als ik het goed begrijp heeft men de Rechtbank nu verzocht om voor recht te laten verklaren dat de vergunningafgifte onrechtmatig is geweest. En die Rechtbank heeft nu met de nodige wijsheid achteraf geoordeeld dat de betreffende vergunning niet afgegeven had mogen worden. Er valt de Gemeente ten aanzien daarvan nu dus rechtens een verwijt te maken. Zo ik het zie valt dit soort wijsheid achteraf in dezelfde categorie als dat iemand het CBR verwijt dat zij mij geen rijbewijs hadden mogen verstrekken omdat toch bekend was dat ik in het verleden een drankprobleem had dan wel zij hebben dat niet goed onderzocht alvorens dat rijbewijs aan mij te verstrekken. Of, en dat is ook gebeurd, dat ze Tristan van der V nooit een wapenvergunning hadden mogen geven NA(!) dat hij in Alphen mensen heeft dood geschoten. Het heeft allemaal een hoog wijsheid-achterafgehalte.
Volgens het bijgaande artikel en het CDA hebben vier wethouders nu heel wat uit te leggen, omdat zij eerder dit jaar burgemeester Gerritsen steunden toen hij de vergunningverlening verdedigde. Slachtoffers en politiek niet verrast over uitspraak monstertruckdrama
Dus vier wethouders hebben nu wat uit te leggen omdat een Rechtbank toevallig rechtsaf is geslagen in plaats van linksaf? Zelden zoveel nonsens gehoord. Die vier Wethouders hebben helemaal niets uit te leggen. Als je zo redeneert kun je nooit meer een vergunning afgeven omdat bij elk evenement wel eens wat kan mis gaan wat je tevoren niet hebt ingeschat.

Volgens het artikel hebben de slachtoffers en nabestaanden van de omgekomen inwoners opgelucht gereageerd. Bij mijn reactie hierop past mij enige terughoudendheid en bescheidenheid want er zijn natuurlijk wel mensen omgekomen.  

Puur juridisch gezien is het pleit qua aansprakelijkheid mijns inziens echter nog niet beslecht.  Volgens het artikel 'staat de uitspraak van de bestuursrechter over de vergunningverlening helemaal los van de strafzaak'. Ik zou hier aan willen toevoegen 'en de aansprakelijkheid' hoewel de kans op een civiele uitspraak ten gunste van de slachtoffers nu natuurlijk wel is toegenomen. De Gemeente kan nu nog in Hoger Beroep maar los daarvan sluit ik niet uit dat een andere Rechtbank in een aansprakelijkheidszaak alsnog tot de conclusie komt dat die die vergunning weliswaar niet had mogen worden afgegeven maar dat de schade geen redelijkerwijs te verwachten (causaal) gevolg is van die gepleegde onrechtmatige daad. Als ik door rood licht rij met mijn auto en daardoor met veel kabaal een aanrijding veroorzaak met een andere auto waardoor een bewoner in een naburig pand van schrik een pan soep uit haar handen laat vallen dan voldoet dat aan alle vereisten van aansprakelijkheid behalve dan dat er geen causaal verband is tussen mijn onrechtmatige daad en de schade aan de vloerbedekking waarop de pan soep terecht is gekomen. En zo kijk ik ook een beetje naar dit geval.

Maar een civiele aansprakelijkheidszaak kan wel tot een veroordeling leiden als men zich tevens beroept op artikel 6:102 BW. Voor uitleg zie mijn reacties hier boven.  

Wordt vervolgd.....

   

    

Reageer