Was uw verzekeraar ooit coulant?

  • 3 maart 2013
  • 74 reacties
  • 33701 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Schadeclaims vallen vaak in een grijs gebied 

waarbij tegenwoordig de medewerkers van de verzekeraar een "bepaalde speelruimte" krijgen, om zelf een beslissing te mogen nemen of de schade wél of niet wordt vergoed. Ook hebben de verzekeraars de mogelijkheid om "coulant" met een schadeclaim om te gaan. Waarschijnlijk verhinderen ze daarmede dat de consumenten in het algemeen denken "een Recht" hieruit te kunnen afleiden, wanneer de uitkering via social media rondgetwittert wordt en kunnen iedere verdere aanspraak terugvoeren op de éénmalige coulantie.

Heeft u ooit een vergoeding op basis van coulantie gekregen en welke verzekeringsmaatschappij was dat? Interessant zou zijn hoelang u al verzekerd bent bij deze maatschappij. M.a.w. is er (hopelijk) een verband tussen verzekeringsduur en coulant optreden door de verzekeraar?

**De aanleiding tot deze vraag was een sterretje in de ruit van een pas gekochte nieuwe auto, dat waarschijnlijk al vóór de aflevering ontstaan is, maar te laat werd vastgesteld. Een onderzoek zou waarschijnlijk geen opheldering over de oorzaak hebben gebracht. Een oud sterretje in een nieuwe auto is geen excuus om een claim af te wijzen. Toch probeerde een verzekeraar dit. Grijs gebied en een typisch geval van......je speelruimte kunnen/moeten nemen......zou ik zeggen!

74 reacties

Hi Hansje,

Leuk topic!
Ik ben ook benieuwd of de community vindt dat een verzekeraar aan coulance uitkeringen moet doen. Of zal een verzekeraar dan de verwachting wekken dat er bij een eventuele volgende schade weer coulance gegeven wordt?
Coulance-voorbeelden vinden is niet zo gemakkelijk blijkt, maar ik heb er ( al ) één gevonden:


Mijn WA-verzekering wil schade wederpartij niet vergoeden | NCRV | Rijdende Rechter | Recht in de Regio | De Rechtbank | Eerste Hulp Bij Recht
Coulance-aanbiedingen worden ook wel gekoppeld aan "stilzwijgen"
een voorbeeld (Kassa)


Mevrouw M. van de K te Groningen
Polisnummer : Ons kenmerk : Behandeld door :

Betreft : Coulance-aanbod

Geachte mevrouw Van de K,Uw brief van 4 juli jl. hebben wij in goede orde ontvangen. Daarin verzoekt u om de betaalde premies retour te storten op uw rekening. Aan uw verzoek kunnen wij helaas niet voldoen om diverse redenen.In de polisvoorwaarden is bepaald dat er geen recht bestaat op premieteruggave. Gedurende de looptijd van de polis heeft u overigens ook dekking gehad, bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.
Wij herhalen ons eerder gedane coulanceaanbod. Om u tegemoet te komen, is de verzekeraar bereid om u coulancehalve tegen finale kwijting een bedrag ter hoogte van drie maanden uitkering te verstrekken (in totaal € 3.000,-).

Indien u dit aanbod aanvaardt, kunt u deze brief voor akkoord ondertekenen en binnen 14 dagen na dagtekening aan ons retourneren. Indien wij deze brief binnen 14 dagen na dagtekening ondertekend retour ontvangen hebben, zullen wij binnen drie weken na ontvangst ervan overgaan tot betaling van € 3.000,- verminderd met eventuele premieachterstand op uw rekeningnummer .Door ondertekening van deze brief, verklaart u uitdrukkelijk afstand te doen van alle aanspraken die u uit hoofde van uw arbeidsongeschiktheid zou kunnen doen gelden jegens ..... Tevens verklaart u door ondertekening van deze brief dat u geen gerechtelijke, tuchtrechtelijke of publicitaire acties jegens .... zult starten. Tenslotte verleent u met de ontvangst van onze uitkering ad € 3.000,- verminderd met eventuele premieachterstand, algehele en finale kwijting jegens ..
Wat is de betekenis van coulance?


Coulancebetaling

Wanneer een schade niet of niet geheel onder een polis is gedekt, kan een verzekeraar onverplicht bij wijze van gebaar tegenover de verzekeringstussenpersoon, zijn verzekerde of een wederpartij een (gedeeltelijke) uitkering verlenen. Men spreekt ook wel over onverplichte uitkering of ex gratia-betaling, al dan niet met de toevoeging sans préjudice

Gevonden op http://www.assurantietermen.nl/component/option,com_rd_glossary/Itemid,59/
Wat is de betekenis van sans préjudice?


Sans préjudice

Onder voorbehoud later anders te beslissen. Wanneer dit boven een brief staat, dan betekent dit dat de schrijver alleen aan de inhoud gebonden is wanneer de andere partij het voorstel accepteert of zich bij de eis neerlegt. Doet de andere partij dat niet, dan mag tijdens een proces geen beroep op de inhoud van de brief worden gedaan.

Gevonden op Juridisch woordenboek
Coulant volgens het Verbond van Verzekeraars naar haar leden toe........


Het geven van uitleg of het verstrekken van aanvullende informatie door de verzekeraar aan de consument kan in veel gevallen de gerezen problemen oplossen voordat een klacht escaleert. Het feit dat u als verzekeraar formeel juridisch gelijk heeft, wil nog niet zeggen dat de consument dit standpunt begrijpt. Een coulante aanpak kan dan een oplossing zijn. Coulantstaan tegenover een klacht kan veel ongenoegen bij de verzekeringsconsument wegnemen.
Hi Hansje,

Leuk topic!
Ik ben ook benieuwd of de community vindt dat een verzekeraar aan coulance uitkeringen moet doen. Of zal een verzekeraar dan de verwachting wekken dat er bij een eventuele volgende schade weer coulance gegeven wordt?


Inderdaad is het een risico om coulance te bedrijven, er zullen immers navolgers zijn, die gaan verwijzen naar geval a of b, waar wél uitgekeerd werd. Toch is het niet uitgesloten, dat er absolute twijfelgevallen zijn. Misschien is er dan een (tussen-)oplossing door een onafhankelijke mediator in te schakelen en de uitkomst "stil te houden" ? Ik denk, dat dan het rechtsgevoel tot zijn recht komt en de cowboyverhalen van de gierige op winst jagende verzekeraars gedempt kunnen worden. Een (terrecht) boze klant richt teveel schade aan, door overal het hem aangedane onrecht rond te toeteren en dat is tegenwoordig niet zo moeilijk meer. Bekijk de reviewsides maar eens, die leveren vee boze commentaren (naast de positieve opmerkingen overigens).
Mediation is luisteren, weerwoord en een oplossing vinden misschien?
Zoals ik eerder al een keer geschreven heb, heb ik de nieuwwaarde van een 2 jaar oude laptop gekregen. Dat was naar aanleiding van een inbraak. Inmiddels al weer jaren geleden, maar het is me wel bijgebleven.

Ik ben wel benieuwd of mensen een grotere coulance hebben gekregen. Reparatie van krassen in de lak als je ook een bumperschade hebt of zo.
Badge
Hans,

Zoals je weet heb ik ook ooit een half mensenleven bij een verzekeringmaatschappij gewerkt (en daarna nooit meer) waarbij ik me het gros van die tijd bezig heb gehouden met aansprakelijkheidsschades in de particuliere en bedrijfsmatige sfeer.

En inderdaad heb ik gedurende die tijd ook de nodige SP-(sans préjudice)betalingen verricht of zien verrichten waarbij het soms zelfs ging om tienduizenden euro’s.

Die term sans prejudice werd te pas en onpas gebruikt en was bij sommige maatschappijen zelfs op formulieren voorgedrukt, naar mijn mening uit ONzekerheid.

De term sans prejudice heeft vele betekenissen en ik zal er hieronder wat noemen maar in het algemeen zou je inderdaad kunnen zeggen dat het betekent: onverplicht, oftewel we betalen nu wel maar denk niet dat wij verplicht daartoe zijn, of, dat wij nu betalen moge zo zijn maar wij behouden ons het recht voor om dit een volgende keer bij gelijke omstandigheden te weigeren. Ik deed daar vrolijk aan mee want in die tijd wist ik niet anders maar ik kan me niet herinneren ooit een afwijzing te hebben gepleegd waarna de andere partij zich beriep op een SP-betaling van een tijdje daarvoor. En misschien is dat ook logisch want zo er al ooit een identiek schadegeval opdook dat was dat vaak niet bij dezelfde verzekerde. Ook was het een term die een uitgebreide uitleg voorkwam. Het bespaarde dus tijd.

Wel heb ik ooit meegemaakt dat je zelfs met een SP- of coulancebetaling behoorlijk in de fout kon gaan. Een verzekerde meldde ooit een schade aan waarbij hij een sterk betoog voerde dat hij weliswaar aansprakelijk werd gesteld maar zich niet aansprakelijk voelde en ons daarom verzocht om verweer te voeren. De collega twijfelde echter en besloot toen om SP te betalen. Of dat na of zonder een in eerste instantie gepleegde afwijzing geschiedde weet ik niet meer. Zijn op zich terechte redenering daarbij was dat als je je als verzekerde verzekerd hebt tegen aansprakelijkheid dan heb je bij schade twee keuzes: óf je lost het zelf op óf je meldt het bij je WA-verzekeraar aan. Een tussenweg is er niet. Wel heeft elke keuze zijn eigen consequenties:
- Als je het zelf wenst op te lossen ga dan rustig je gang alleen nadien niet bij ons komen uithuilen als je de fout in gaat
  en nadien de nare consequenties (zoals een dagvaarding) zich aandienen. Want dan heb je de belangen van de
  verzekeraar geschaad en dat is uitgesloten.
- of je meldt het bij ons aan als deskundige aansprakelijkheidsverzekeraar maar laat ons dan ook ons werk doen. Het
  kan niet zo zijn dat je een schade bij ons aanmeldt en er tegelijkertijd bij vertelt hoe wij die schade moeten behandelen.

Waar de betreffende collega echter wel mee in de fout was gegaan, was dat hij geen overleg had gepleegd. De verzekerde was furieus en zijn tussenpersoon ook want dat was immers zijn taak. De zaak belandde zelfs op directieniveau en is uiteindelijk ook wel opgelost maar ik bedoel maar.

Coulance of SP-betalingen kunnen de volgende oorzaken hebben:

- je bent als schadecorrespondent niet zeker van je zaak
- de zaak is te onbenullig en het schadebedrag te laag om daar veel energie in te steken, beter
  een geldbedrag betalen en in vijf minuten van de zaak af zijn dan er uren energie in te steken
- de tegenpartij, diens tussenpersoon, de rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat slaat je
  met goede tegenargumenten om je oren en je ziet je genoodzaakt om óm te gaan.
- In het verlengde hiervan: je hebt als schadecorrespondent de plank mis geslagen en je moet
  nu de consequenties aanvaarden
- De tussenpersoon of verzekeringsadviseur is een goede relatie en beroept zich daar ook op
- In ernstige gevallen zwaait hij ook met zijn portefeuille
- De tussenpersoon heeft een hulppersoon en die heet inspecteur of accountmanager die,
  hoewel in loondienst bij de maatschappij, zich toch sterk maakt voor de tussenpersoon en
  zijn klant (vaak genoeg meegemaakt en vaak zeer tot mijn ONgenoegen).
- De directie bemoeit zich er mee na een klacht.
- De zaak wordt aangemeld bij een Klachteninstituut en die geeft je ongelijk of bemiddelt een
  oplossing in die betekenis
- een mediator verzint een oplossing

Ik weet niet of ik hiermee volledig ben ‘but you get the picture’

Dan kan er nog van twee andere situaties sprake zijn:

En die ene omschrijf je in post 4. Je bent bereid om (coulancehalve of niet) de verzekerde of tegenpartij tegemoet te komen maar dan wil je ook per sé meteen van de zaak af zijn om verdere discussies en dus tijd te voorkomen. Je biedt aan een deel van de schade (vaak 50%) te betalen. Dit wordt ook wel compromis, overeenkomst of dading genoemd.
Aanvaardt de tegenpartij dat dan is de zaak van de baan. Aanvaardt hij het niet, ook goed maar dan betaal je ook niet en zie je verdere acties van tegenpartij tegemoet.

De laatste omstandigheid die zich kan voordoen is dat er sprake is van een situatie waarbij je vindt dat twee partijen allebei voor een deel aansprakelijk zijn althans dat beiden voor een deel hebben bijgedragen tot het ontstaan van de schade. Dat leg je dan uit in een brief en je betaalt meteen dat deel van de schade waarvan jij vindt dat je verzekerde aansprakelijk is. Dat doe je niet Sp, onverplicht of coulancehalve maar ‘gewoon’ en voor het resterende deel hou je je poot stijf. Voordeel hiervan is dat als de zaak straks voor de rechter komt dit een goede indruk maakt op de rechter die waarschijnlijk dan zal concluderen dat verzekeraar dat deel van wat hij verplicht achtte in ieder geval is nagekomen. Je krijgt dan als het ware de handen van een rechter voor de verandering eens wél op elkaar.

Tot slot, het onderwerp op de site van Mr. Frank Visser van de verzekerde die zijn vriendin en zich zelf in de IJssel gooide, is nog veel simpeler dan daar bij elkaar is gediscussieerd.

Ik kan niet begrijpen hoe een zich zelf respecterende aansprakelijkheidsverzekeraar bij elkaar kan verzinnen ……….. ‘dat er volgens hun geen sprake is van toerekenbaar onrechtmatig handelen maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden.’

Als je struikelt over een klinker omdat je niet goed uitkijkt ben je aansprakelijk uit onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. Ben je zo bezopen dat dat de oorzaak is van je struikelen dan ben je ook aansprakelijk ex artikel 6:165 BW.

En van de ‘hulp’ van die zogenaamde Hepdesks gruwel ik helemaal en daar kan ik kort in zijn: schaf die af en laat die medewerkers zich weer bezig laten houden met hun oorspronkelijke beroep als koffiejuffrouw óf ….. zet daar een echte deskundige neer. Van een argument zoals: ‘Een van de polisvoorwaarden van een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) is dat schade toegebracht onder invloed van alcohol of drugs niet wordt vergoed. En daarvoor hoef je niet straal bezopen te zijn.’ …….. krijg ik acuut de hik.

Tot zover mijn bijdrage.
(zonder citaat) een reactie op bericht 10 hierboven van Frans den Oudsten......

Bedankt voor deze uitleg Frans, waarmee je echt (eindelijk) eens meer achter de verzekeraarsschermen, dus in de verzekeraarskeuken kunt kijken. Iets wat ik terzijde bij de Onderlingers zeer vermis............

Jouw uitvoering volgend, krijg ik de indruk, dat, omdat de medewerkers ook maar mensen zijn...! speelruimte in sommige claimbehandelingen mogelijk blijft. Ikzelf heb de ervaring, dat bij langdurige en omvangrijke samenwerking met een tussenpersoon, de claimbegeleidende brief of een handschriftelijke opmerking van de tussenpersoon veel uitmaakt óf en hoeveel er wordt uitbetaald. M.a.w. niet ík ben dan de klant voor de verzekeraar, maar de tússenpersoon en die kent het klappen van de zweep (en de medewerker en/of directie zoals je zelf al opmerkt).

Dat we van de beschreven SP-uitbetalingen weinig weten ligt in de natuur van deze manier van afhandelen. Des te meer vind ik het "een goede daad" van jou om hierover echt iets nieuws te vertellen. Misschien heffen we door meer informatie en persoonlijke ervaringen dit forum zoals ook door de forummanager aangedacht op een hoger discussie-plan?

Onderling heeft, voor de latere community-toetreders, ook ooit een coulance-item behandeld als case bij de afdeling reisverzekering en vulkanen...(zie link onderaan).

Toch lijkt me dit een thema waarbij werkelijke ongerechtigheden bij een claimbehandeling vooreerst met de verzekeraar zelf kunnen worden "besproken" alvorens op de achterste benen te gaan staan en met advocaten te dreigen. Tevens lijkt het me een marketingtool van de gehele branche om de scherpe randjes partiël te kunnen bijslijpen. Uiteindelijk zal er ook op verjaardagsfeestjes over gesproken worden en meer indruk maken dan de tv-spotjes die momenteel weer onze tijd stelen. Ik bedoel niet, dat het een verkoopargument mag gaan worden, maar onrechtvaardige behandelingen maken verzekerden tot gevaarlijke, om zich heen slaande, anti-klanten. Blijft natuurlijk altijd het probleem van de categorie "boerenslimme-claimers", maar daar zullen de verzekeraarmedewerkers wel een "buikgevoel" voor/tegen ontwikkeld hebben.

Nogmaals dank voor de uitleg.

https://www.onderling.nl/resultaat/resultaat-case-coulance-vergoeding-na-vulkaanuitbarsting-139
Frans, het thema coulance laat me (nog) niet los.......


Schikken is eigelijk de inleiding naar een coulanceregeling en de inbreng van een mediator toch ook?

Mediation is de troef (tenminste in Duitsland)  van de rechtsbijstandsverzekeraar DAS, die op die manier al meer "schikken", dan tot aan het gaatje een rechtsstrijd voeren. Wettelijk moest de positie van de mediator nog wat bijgeslepen worden, maar het lijkt de toekomst te zijn. De oorzaak voor deze ontwikkeling zou kunnen zijn, dat het gerechterlijke apparaat verstopt raakt met alle verzekeringsclaims, omdat de rechtsbijstandsklanten hun (betaalde) recht willen laten halen en er op los procederen. De oorzaak zou ook kunnen zijn, dat de rechtsbijstandskosten voor de verzekeraars de pan uit rijzen.

Had jij, toen je nog actief was, ook al vaker met mediation te doen?  of is dat echt van de laatste tijd? Trend dus!
Schikken/procederen..........met "no-cure-no-pay"-garantie?
waarom of waarom niet


Letselschade Informatie | Alles over Letselschade - Procederen of Schikken?
Badge
Hans,

Ik reageer even op alles wat je na mijn reactie geschreven hebt.

We hebben het er al eens eerder over gehad. Dit is een site die FBTO gebruikt om de meningen van het publiek te peilen, geen site waar deskundigen meepraten. Dat ik (waarschijnlijk als één van de weinigen) wel een verzekeringsachtergrond heb moge zo zijn maar doet daaraan niet af.

Dat ik hier meepraat heeft voor mij een paar redenen:
- ik hou voeling met datgene wat eens mijn dagtaak was, bovendien werk dat ik ooit met
  passie deed.
- ik kan andere mensen misschien nog eens de goede richting uit sturen bij problemen
- ik heb er zelf ook lol in.
- ik heb zelf ook meningen buiten mijn oorspronkelijke vak die ik hier kwijt kan en waarmee ik mogelijk in gesprek kan
  komen met anderen over die materie, zoals bijvoorbeeld met jou. Jij hebt het talent om met behulp van Google het
  nodige naar boven te halen. Ik gebuik Google ook maar op een iets andere manier denk ik. En geloof me nou, je wilt
  echt niet hebben dat hier van die helpdesk-achtige figuren gaan meepraten (zoals op de site van Mr. Frank Visser of
  Zeker.com) die net doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben maar verder continue bewijzen dat ze dat niet hebben.

Tja en ach, schadecorrespondenten …….. het zijn af en toe net mensen, niet menselijks is ook hen vreemd.

Bij een intermediairmaatschappij is een tussenpersoon inderdaad belangrijk. En goed beschouwd is het intermediair de klant van de verzekeringmaatschappij en is de verzekerde de klant van het intermediair. Je kunt als verzekeringmaatschappij naar mijn mening niet goed volhouden dat de verzekerde jouw klant is geworden omdat het intermediair er toevallig voor heeft gekozen om die ‘post’ bij jou onder te brengen. En toch werken er bij verzekeringmaatschappijen zogenaamde klantcontactteams. Je hebt natuurlijk wel een relatie met de verzekerde en dat is omdat je een verzekeringscontract met hem hebt afgesloten. Maar goed, alles staat of valt natuurlijk met de betekenis die jij aan het woord ‘klant’ toedicht en een andere mening heeft natuurlijk ook bestaansrecht. Wel denk ik dat de relatie tussen een direct-writer en zijn verzekerde op dat punt zuiverde is als je over het woord ‘klant’ spreekt.
Wel is het zo dat een tussenpersoon vaak een bepaalde invloed kan uitoefenen om wel of niet te betalen of (!) wel of niet af te wijzen want dat kan natuurlijk ook!! Bij een recht-toe-recht-aan-schade is dat uiteraard niet nodig maar bij een twijfelachtige schade kan de relatie van de tussenpersoon met de maatschappij wel de doorslag geven.

Ik geef je groot gelijk dat ‘bespreken’ soms wenselijker is dan een dagvaarding opmaken maar soms voel je aan dat dat geen nut heeft. Als de sfeer al vertroebeld is na bijvoorbeeld telefoongesprekken of een bepaalde toon in correspondentie en/of het belang te groot is om daar al sprekend uit te komen dan rest soms alleen nog maar de gang naar de rechter of om te ‘berusten’ zoals juristen dat zo mooi kunnen zeggen. Bedenk daarbij nog dat ook tegenpartijen of hun vertegenwoordigers vaak geen lieverdjes zijn. Het ligt vaak niet bij de maatschappij in kwestie. Ja, wel op het verjaardagsfeestje maar niet in de werkelijke wereld. En die ‘boerenslimme-claimers’ zoals jij ze noemt, daar ontwikkel je inderdaad op een gegeven moment een gevoel bij. Bij mij was dat op een gegeven moment zelfs zo sterk ontwikkeld dat ik ze kon ruiken bij wijze van spreken.

Op het laatst van mijn glansrijke carrière heb ik inderdaad één of twee keer meegemaakt dat mijn (zakelijke!) advocaat zich bij mij meldde met de mededeling dat een mediator zich bij haar had gemeld. Maar gezien de zwaarte van de zaken is dat er nooit van gekomen. Bovendien ga je niet meer mediatoren als je al in Hoger Beroep zit.

Eerlijk gezegd weet ik niet of mediation een toekomst heeft. Het kan natuurlijk ook een soort modetrend zijn in de vorm van een eendagsvlinder. Hoe zit het tegenwoordig met de scheidingsbemiddelaar of de echtscheidingswinkel? Neem dat al een hoge vlucht? Ik heb dus geen grootse ervaring met mediation. Waarom ik het dan toch noem in mijn rijtje is omdat ik denk dat mediation best wel eens voor een oplossing kan hebben gezorgd alleen niet bij mij.

Waar ik wel een paar keer mee te maken heb gehad is de zogenaamde comparitie van partijen waarbij procederende partijen door de rechter tijdens de zitting letterlijk de gang op werden opgestuurd om een schikking te beproeven. In de gevallen waar ik bij betrokken was leidde dat niet tot een positief resultaat. Ik weet overigens niet of partijen er tegenwoordig ook op los procederen. Procederen is ook duur en vergt heel veel tijd en energie. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment een stuk of tien gerechtelijke procedures tegelijkertijd onder me had maar dat was met verschillende advocaten en verschillende Rechtbanken of Gerechtshoven. Dat lijkt veel maar was in feite minder dan 1% van de schades die ik behandelde. Daarvan won ik overigens meer dan 90% maar dat even terzijde.
Frans,

Ik pik er twee items uit.

1e -  Heeft de rechtsbijstand DAS in Duitsland het recht op juridische bijstand inmiddels aangevuld met de verdere hulpverlening "mediatoraanbod" (en....DAS bepaalt de uitvoering juridisch/mediation in eerste instantie!! OPMERKELIJK). Dus zal het wel primair een kostenbesparende factor voor DAS zijn. Ik plak het mediator-verhaal van DAS Nederland hieronder erbij, om geïnteresseerde community-leden snel actuele informatie te verstrekken. Om mij heen ervaar ik uitsluitend verhalen over het gebruik van mediation én aansluitend tóch nog de gang naar de rechter..........het bemiddelen moet misschien nog effectiever ingeslepen worden.

Conflictbemiddeling met mediation


2e -  Probeer ik Onderling ertoe te bewegen méér dan hun eigen proefballonnetjes uit te zetten, provoceer indirect Achmea/FBTO tot reacties, maar hun beleid is typisch fries-stoer, reageren niet en.....daar zullen we het mee moeten doen!!
Zojuist heb ik bij voorbeeld een nieuwe Topic onder Auto en Moter aangemaakt over het onafgebroken "gedoe" met het verkeerd bevestigen van het aantal schadevrije jaren bij autoverzekeringen. Dat is een voorbeeld van zo'n "hansje"-provocatie, want de afdeling webcare en/of klantenservice/content is (natuurlijk) op de hoogte van deze slepende  ontevredenheid, maar melden dit klaarblijkelijk niet door naar de competente manager, die het Roydata-systeem zou moeten (laten) renoveren. Ik denk, de leden hebben óók een recht om vragen te mogen stellen? Het draagvlak uit te breiden?

Typisch standaard Onderling antwoord zal echter zijn: "leuke Topic, we zijn benieuwd hoe de leden hierop gaan reageren".
Helaas ervaar je geen standpunt of een ervaring vanuit Achmea/FBTO, wat overigens niet eens negatief hoeft te zijn zoals: ......"bij FBTO is dit de laatste 12 maanden helemaal niet voorgekomen........"

Ook zó wordt, op een andere manier aandacht gevraagd voor communicatie én de kwaliteit ervan tussen verzekeraar en klant en dat is toch de opzet van Onderling?

.....en daar wilde ik het even bij laten.
Badge
Hans

Punt 1

Ook bij een Rechtsbijstandverzekeraar zijn 90% van de zaken standaard. Bij die andere 10% bespaar je 'natuurlijk' geld als je niet naar de rechter hoeft en misschien is dat zelfs ooit een van de hoofdredenen geweest om tot mediation te komen, of de smoes van wat vlotbabbelende mediators die meenden dat daar geld in te verdienen is. Lukt het echter niet dan kost het dubbel op.
Ik betwijfel echter of het ooit goed van de grond zal komen. De andere kant, het plukje mediators dat er is hebben zich kennelijk al goed georganiseerd
NMI-Nederlands Mediation Instituut - Home

Punt 2

Op punt twee reageer ik maar niet (meer). Behalve dit dan. Bij FBTO hebben ze inmiddels een ander slogan bij het bespreken van nieuwe Topics ter plaatsing:
'"leuk Topic, we zijn benieuwd hoe Hansje hierop gaan reageren".

Nee, geintje Hans. Je doet je best.

.....en daar wilde ik het even bij laten. 
Algemene opmerking/vraag:

De Onderlingers
"zouden contenter zijn, wanneer er méér dialogen/discussies op het forum zouden komen".

Misschien is de zojuist geprakticeerde uitgebreide Frans-Hans-manier de gewenste weg?  Inhoud heen en weer ping-pongen? Ik ben tot veel actie bereid om "samen beter te kunnen worden"!.....in de zin van de Onderling-strategie.

Ik heb overigens nog steeds een vraag openstaan:

 "Wat heeft FBTO/Onderling inmiddels van onze community-leden geleerd?"


"Ben benieuwd........hoe de moderator hierop gaat reageren............."
maar collega-communicy-leden mogen ook reageren natuurlijk.
Badge
OK, dan reageer ik hier als eerste op:

Het eerste ben ik met je eens. Er zou meer discussies op het forum kunnen komen, ik bedoel onderwerpen waar deelnemers op het scherpst van de snede met elkaar discussieren. Ik zit bijvoorbeeld wel eens te wachten op een deskundige die mij weerwoord geeft op mijn pensioen-standpunten of een afwijkende mening op de diverse zorg-issues of iemand die mij kan uitleggen waarom die Hoge Eigen Bijdrage voor weerloze demente bejaarden in het verpleeghuis wel redelijk is of iemand die mij uitlegt waarom het juist heel goed is wanneer er zuipende en brallende studenten tussen die weerloze demente bejaarden gaan wonen in verpleeghuizen of iemand die vindt dat een zak kunst- en cultuursubsidie voor iedereen die een blokfluit met het goede eind in zijn mond kan steken belangrijker is dan het omlaag brengen van het eigen risico in de medische Zorg of ....... enz.

Maar zie jij ze?  

Maar ik vind niet dat je de verantwoordelijkheid daarvoor bij de moderator moet neerleggen. Er zijn meer discussieforums (geweest), ook over politieke onderwerpen en op sommigen heb ik me niet onbetuigd gelaten. Op de ene site doet de oprichter mee met de discussie en op de andere houdt hij zich er juist expres buiten. Dat is een keuze.  

Tweede punt: we hebben hier de gelegenheid om te discussieren op Het Forum. Je hebt daar zelf eigenhandig diverse onderwerpen aangekaart maar ga je het nu de moderators kwalijk nemen als forumleden daar niet op reageren?

Dan de topics die wel door de moderators worden gestart oftewel de cases. Wel, aan het einde daarvan heb ik altijd een verantwoording gezien wat ze daarmee gingen doen of al hadden gedaan dus ik begrijp je probleem niet helemaal.  

Dit is een site over verzekeringen. Dat trekt een bepaald publiek aan die er meer over willen weten en ook willen zien hoe anderen er over denken maar misschien willen ze minder discussieren. So be it ..... zeg ik ook en vooral tegen me zelf. Er zijn ook ander sites zoals voorheen De Pers, Sargasso, De Dagelijkse Standaard enz. Die gaan niet over verzekeringen maar je kunt er wel lekker discussieren.    
Badge
Wel heb ik laatst een leuke discussie gehad met BigSmoke, zie https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/kat-richt-schade-op-logeeradres-490/index2.html Alleen weet ik niet zeker of BigSmoke dat ook zo ervaarde.
Frans, omdat we hier te ver off-topic gaan verleg ik deze discussie naar de juiste plek.......O.K.?.

Het ping-pongen met BigSmoke is me ontgaan.........heb alleen iets met vogeltjes!


https://forum.onderling.nl/over-deze-site-feedback-8/vind-jij-onderling-nl-323/
Hi Hansje,

Leuk topic!
Ik ben ook benieuwd of de community vindt dat een verzekeraar aan coulance uitkeringen moet doen. Of zal een verzekeraar dan de verwachting wekken dat er bij een eventuele volgende schade weer coulance gegeven wordt?Leah, weer verder met het thema coulance en een poging om op jouw vraag te antwoorden over de toekomstige verwachtingshouding van klanten wanneer een verzekeraar coullant geweest is.

Ondanks enige zoekacties over coulance van verzekeraars op het internet is dit duidelijk een non-thema, afgezien van alle  berichten over woekerpolissen. Van Frans hoor je wel, dat het voorkomt.......maar het schijnt in de natuur der dingen te liggen, dat hierover niet gepubliceerd wordt (een dwingende afspraak in de schriftelijke schikking?), zodat er ook niet veel over te vinden is.

Ik denk, dat een schikking ook eerder een juristisch onderbouwde afspraak tussen twee partijen is, een zakelijke deal. Een coulanceregeling lijkt mij een softere dus minder zwaardere uitdrukking en eerder een toegeven "voor deze ene keer".
Ik heb zojuist het hierboven ontstane thema over jullie ontbrekende sturing op Onderling met Frans den Oudsten naar een ander Topic verlegd omdat het hier niet helemaal paste, maar wéér kom ik terug met dezelfde vraag of jullie niet zélf vanuit FBTO kunnen reageren. Coulance is toch ook bij jullie een (veel?) voorkomend thema. Ik moet hier maar raden, zoeken en aannemen dat.......terwijl bij jullie de gegevens in de computer staan. Ping-pongen zou jullie best goed staan, waarbij de FBTO-bedrijfsgegevens helemaal  niet op straat hoeven te komen......dat komt op de verpakking aan.

Misschien is het opgevallen, dat mijn laatste Topics eerder positief uitgelegd kunnen worden en  de onderbelichte positieve lichtpuntjes naar voren haalt. M.i. zijn er met coulance-verhalen absuluut pluspunten te verdienen, ze moeten echter dan ook PR-technisch goed of nog beter worden begeleid dan een tv-spotje. (Waarbij ik toch even kwijt moet, dat de momentele Klaverblad-spotjes bij mij helemaal contraproductief overkomen......"als je maar lang genoeg gewoon blijft, wordt je vanzelf bijzonder......", dus als je maar niets doet, komt het helemaal goed!)

Misschien kunnen jullie marketeers met de afdelingen intern naar een leuk coulance-verhaal zoeken en dit tot een thema op dit forum én zelfs in de media maken? Actieve reclame voor én FBTO én Onderling.nl. Maar dat moet snel aangepakt worden, want je zal toch niet moeten vaststellen, dat de collega's van de overkant hiermede schoot gaan.

"Ben benieuwd of/hoe jullie hierop gaan reageren" en zélf de geplande meer-discussie (met  bij voorbeeld dit thema) kunnen/willen begeleiden.
Naast de tegemoedkomende coulance en de zakelijkere schikking bestaat er ook nog de afkoop.
het is hier geen verzekeraar, maar de KPN die een advocaat zijn "recht" afkoopt en tevens stilzwijgen eist.

De glasvezelkwestie!


Archief ? Uitzending ? Trosradar.nl[page]=37
Meer coulance chance.......
tips financieel.infonu.nl

Eerder coulance uitkering voor vaste klanten met veel polissen

Er kunnen zich situaties voordoen dat er een schade ontstaat die volgens de strikte toepassing van de polisvoorwaarden niet onder de dekking valt. Verzekeraars verstrekken is bepaalde gevallen een uitkering terwijl er eigenlijk geen dekking bestaat voor de betreffende schade (=coulance uitkering). Verzekeraars zullen eerder een coulance uitkering verstrekken bij een goede klant dan bij een klant die nog maar kort een polis bij de verzekeraar heeft lopen. Hetzelfde geldt voor het aantal verzekeringen. U kunt eerder een coulance uitkering verwachten als u meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar hebt ondergebracht.
OK, dan reageer ik hier als eerste op:

Het eerste ben ik met je eens. Er zou meer discussies op het forum kunnen komen, ik bedoel onderwerpen waar deelnemers op het scherpst van de snede met elkaar discussieren. Ik zit bijvoorbeeld wel eens te wachten op een deskundige die mij weerwoord geeft op mijn pensioen-standpunten of een afwijkende mening op de diverse zorg-issues of iemand die mij kan uitleggen waarom die Hoge Eigen Bijdrage voor weerloze demente bejaarden in het verpleeghuis wel redelijk is of iemand die mij uitlegt waarom het juist heel goed is wanneer er zuipende en brallende studenten tussen die weerloze demente bejaarden gaan wonen in verpleeghuizen of iemand die vindt dat een zak kunst- en cultuursubsidie voor iedereen die een blokfluit met het goede eind in zijn mond kan steken belangrijker is dan het omlaag brengen van het eigen risico in de medische Zorg of ....... enz.

Maar zie jij ze?     


TIP: Misschien vindt je hier een "oor" als Blogger?  Werd enige weken geleden geïnstalleerd......

(Over de dreigende concurrentie voor Onderling als exclusief en uniek forum heb ik zojuist op de Topic "Wat vindt u van deze site" een voorbeeld gezet).

http://www.npcf.nl/blog/over-deze-blog/
Badge
TIP: Misschien vindt je hier een "oor" als Blogger? Werd enige weken geleden geïnstalleerd......

(Over de dreigende concurrentie voor Onderling als exclusief en uniek forum heb ik zojuist op de Topic "Wat vindt u van deze site" een voorbeeld gezet).

http://www.npcf.nl/blog/over-deze-blog/


Ja en dan? Dan raak ik wel in gesprek met deskundigen?
Dan voel ik meer voor de volgende site waar ik al actief ben geweest onder de naam Fransdo en waar toen iets ontstond dat wat rook naar het woord discussie.

Verhoging AOW en pensioenleeftijd in het oktoberakkoord. Nationaal Pensioenweblog

 
TIP: Misschien vindt je hier een "oor" als Blogger? Werd enige weken geleden geïnstalleerd......

(Over de dreigende concurrentie voor Onderling als exclusief en uniek forum heb ik zojuist op de Topic "Wat vindt u van deze site" een voorbeeld gezet).

Over deze blog | NPCF


Ja en dan? Dan raak ik wel in gesprek met deskundigen?
Dan voel ik meer voor de volgende site waar ik al actief ben geweest onder de naam Fransdo en waar toen iets ontstond dat wat rook naar het woord discussie.

Verhoging AOW en pensioenleeftijd in het oktoberakkoord. Nationaal Pensioenweblog

 Prima en vooral niet láten. Bij de NPCF zie ik een sterk groeiende zorg-consumenten-organisatie die bijna alle patiëntenverenigingen in Nederland vertegenwoordigen en zoals de Consumentenbond een behoorlijke vuist kunnen maken.
(De consumentenbond zoekt ook geen producttesters meer, maar marketingspecialisten en forum-managers..........deze trend komt ook bij de NPCF).

Ze reageren momenteel ook direct in de media. Voor de NOS zijn ze een serieuze aanspreekpartner die bijna dagelijks geïnterviewd wordt. Misschien minder discussie, maar wél meer tegendruk leveren richting verzekeraars en overheid. Indirecte invloed is ook door deelname aan het panel mogelijk.

Reageer