Altijd een crimineel ??

  • 1 februari 2012
  • 11 reacties
  • 3789 Bekeken

Niet op persoonlijke titel maar gelezen op een ondernemersforum.

Omdat de FBTO erin genoemd wordt zou ik er zelfs graag een "Case" van maken..

Ondernemer schrijft het volgende :

Toen mijn bedrijf in 2007 failliet was gegaan, had ik daarna langere tijd geen inkomen, en kon ik de rekeningen niet betalen. Kabel, telefoon, water, alles werd afgesloten, de huisbaas zegde mij de wacht aan, en ook b.v. verzekeringen stopten "wegens wanbetaling". Logisch, ik had geen cent.

Nu, vijf jaar later, heb ik een bescheiden inkomen, en dacht ik "misschien is het handig om een aansprakelijkheids verzekering te hebben, en een inboedelverzekering, en een reisverzekering voor als ik op vakantie ga. In mijn naiveteit vraag ik dat aan bij FBTO, waar ik indertijd naar tevredenheid verzekerd was. Nu krijg ik een brief, waarin mijn aanvraag wordt afgewezen, en men geeft mij fijntjes te kennen dat mijn geval nu is aangemeld bij het incidentenregister, "ter bescherming van de financiele sector", zodat ik waarschijnlijk nu ook elders geen verzekeringen kan afsluiten.
Wat me stoort is niet in de eerste plaats dat ik onverzekerd op reis ga, of dat ik niet verzekerd ben als mijn katten ergens grote schade veroorzaken of als mijn huis leeggeroofd wordt of afbrandt. Wat me stoort is dat ik nu na vijf jaar blijkbaar nog als crimineel wordt gezien. Eens failliet, altijd een crimineel, luidt immers het oud-hollandse spreekwoord?

Mijn haren rezen ten berge..al heb ik er weinig 😉 ... waar haalt de FBTO het lef vandaan om ...??? is dit ergens ( wettelijk of bij Vereniging van Verzekeraars) vastgelegd ???

Graag eens uitleg en/of onderbouwing van FBTO en meningen van forumleden.

11 reacties

Dat is een interessante case. Dank je wel voor je input. Ik ben benieuwd naar de reacties.
Wil er nu nog een aanvulling bij plaatsen.

Er is mij - als leek - verteld dat de FBTO deze persoon helemaal niet had mogen aanmelden op basis van de gevraagde verzekeringen bij het Incidentenregister. Waardoor de betreffende persoon zich waarchijnlijk niet of moeilijk bij andere MY kan verzekeren.

Ik vraag me echt af waarom de FBTO dit heeft gedaan. Kan er een tipje van de sluier opgetild worden door iemand van FBTO ?
Badge
Uiterst interessant geval. Het incidentenregister ken ik niet. Wel het CIS (Centraal Informatiesysteem Schade) zie:

CIS – Stichting CIS | Depremievergelijker.nl

Ik moet helaas even uitgaan van de juistheid van de gegevens van Cor. Ik zeg niet dat Cor onjuistheden vertelt maar we vernemen het verhaal nu van één kant terwijl er nog geen sprake is geweest van wederhoor. Al schrijvende bedenk ik me hoe een verzekeringmaatschappij zou aankijken tegen iemand die net een paar jaar in de gevangenis heeft gezeten vanwege een misdaad, zijn straf heeft uitgezeten, wordt vrijgelaten en dan weer opnieuwe deel gaat uitmaken van de maatschappij. Verdient zo'n iemand niet een nieuwe kans of vinden verzekeringsmaatschappijen dat het aan hen is om de man ook nog op een andere manier te gaan straffen dan de manier die de Rechter al voor hem had uitgedacht? De andere kant: óók een verzekeringmaatschappij bepaalt natuurlijk zelf met wie ze wel of niet zaken willen doen.

Ik denk dat Cor een reëel verhaal heeft. Iemand verdient op een gegeven moment weer een nieuwe kans. Ook iemand die vanwege verzekeringsfraude in de gevangenis heeft gezeten verdient na zijn straf een nieuwe kans maar ik kan me er iets bij voorstellen dat een verzekeringmaatschappij dan meent dat hij die kans maar fijn elders moet zoeken. De ondernemer in kwestie heeft pech gehad. Ondernemen is gelijk aan risico lopen en risico lopen is nou exact ook de materie waar verzekeringmaatschappijen zich volgens eigen zeggen in hebben gespecialiseerd. Op zijn hoogst heeft de ondernemer wanbeleid gepleegd met zijn zaak en is hij een slechte ondernemer geweest, op zijn gunstigst is hij gewoon slachtoffer geworden van de omstandigheden zoals de huidige marktomstandigheden.

Ik denk dat er hier mogelijk sprake is geweest van een overijverige acceptant. Dat je iemand aanmeldt bij het CIS op het moment van royement vanwege wanbetaling is één ding, dat je dat ook(!) doet op het moment dat hij een nieuwe aanvraag doet riekt naar pesterij of revanche en dat is iets waar de direktie van FBTO niet achter zou moeten staan. Ik ben het dan ook eens met de aanvulling van Cor dat de aanmelding bij het CIS, puur op basis van een aanvraag, mogelijk onrechtmatig is geweest.

Een oplossing: het standpunt van de acceptant is wellicht genomen in een opwelling of vanuit emotie. Nu gaan we even zakelijk denken. De ondernemer heeft een reëel verhaal, is zijn leven weer op poten aan het zetten en wellicht moeten de ondernemer en FBTO eens met elkaar om de tafel gaan zitten. FBTO negeren en je gewoon aanmelden bij een andere maatschappij lijkt me geen oplossing omdat de ondernemer nu een weigering achter zijn naam heeft staan die je bij een nieuwe aanvraag moet melden. Dit melden bij een andere maatschappij kan wederom tot een afwijzing leiden en zo raak je dan in een vicieuze cirkel. Het verzwijgen lijkt me ook geen oplossing omdat dit weer kan leiden tot een beroep op verzwijging bij de aanmelding van een schade op een dan lopende polis.

Met elkaar om de tafel gaan zitten lijkt me overigens een deel van het verhaal. De CIS-registratie moet van tafel en het komt me voor dat ook met het CIS eens gepraat moet gaan worden, hetzij door de ondernemer hetzij door FBTO, hetzij door beiden. Het CIS biedt daar ook gelegenheid voor. Citaat (zie link):

'Ik ben het niet eens met de registratie. Wat nu?


Als u vindt dat bepaalde gegevens niet kloppen, kunt u aan het CIS vragen die gegevens te laten wijzigen. U moet daar wel een goede onderbouwing bij geven: waarom u vindt dat het niet klopt. Het CIS bemiddelt vervolgens, door uw onderbouwde verzoek door te sturen aan de verzekeringsmaatschappij die de gegevens had aangeleverd.' Einde citaat.

Als het verhaal van de ondernemer klopt en reëel is dan zie ik op deze manier nog wel een oplossing uit de bus rollen. Voorwaarde is dan wel dat beide partijen hun emoties zo lang aan de kant schuiven en met elkaar in gesprek komen.
Dank je @Laura.. maar ik begrijp dat je als moderator weinig kan... en nu ook blijkt niet een expert van FBTO hier een visie over wil/kan geven.

Door deze opstelling van de FBTO en eigenlijk de totale groep Achmea/Eureko zal dit zeker de 42000 leden van het ondernemers forum Home | Higherlevel - Het forum over innovatie en ondernemerschap, voor starters en groeiers ( gesponserd door Min. van Economische zaken en... ) zijn weerslag vinden onder de leden.

@Frans: Bedankt voor je uitgebreide reactie. Maar naar wat ik begrepen heb doet CIS hier niet ter zake.. dat is toch voor motervoertuigen ? En daar is geen verzekering voor aangevraagd door de betreffende ondernemer. Op het forum wordt dan ook gesproken over incidentenregister... EVA ? Als leek zegt dat me weinig maar enkele specialisten op het forum duiken erin.

Voor mij komt het over als een zielige vertoning door de FBTO , kan me zelfs niet voorstellen dat Webcare hier niet van op de hoogte is. Al met al zullen heel wat ondernemers , jaja dat zijn OOK particulieren, zich nog eens bedenken voordat ze een verzekering afsluiten bij de groep waar de FBTO een onderdeel van is.
Badge
Cor,


In de eerste plaats is het CIS er niet alleen voor motorrijtuigverzekeringen. Dat is ook logisch want het gaat bij een incident nooit om een soort verzekering maar om de moraliteit van een verzekerde.
In de tweede plaats kende ik het incidentenregister EVA niet maar na enig googelen begrijp ik dat in dat register alleen fraudegevallen worden genoteerd. Wederom gaat het daarbij om personen en bedrijven en niet om soorten verzekeringen. Ik sluit nu zodoende niet uit (noem het maar voortschrijdend inzicht) dat er hier wat meer aan de hand is geweest. Immers, verzekeringsmaatschappijen kennen tegenwoordig fraudeafdelingen. Een schadecorrespondent van een schadeafdeling kan zodoende een vermoeden van fraude hebben maar heeft doorgaans niet de zelfstandige bevoegdheid om dat zelf tot op de bodem uit te zoeken dan wel om beslissingen over sancties te nemen . Hij moet de zaak dan overdragen aan de fraudeafdeling waar fraudespecialisten zitten. Het komt mij zodoende voor dat er wat meer aan de hand is dan alleen de wanbetaling. Immers, een fraudespecialist gaat niet zomaar over tot melding bij EVA, althans niet zonder reden.
Voorbeeld: In verzekeringsaanvraagformulieren staat doorgaans de volgende vraag, tezamen met nog meer vragen over strafrechtelijke verledens enz:
‘Heeft enige maatschappij u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of bijzondere voorwaarden aan u
gesteld?

O ja* O nee
* Zo ja, graag toelichting:’ Einde citaat.
Doorgaans volgt er dan een toelichting die zo lang is dat ik hem maar even in zijn geheel in de volgende post zet.
In de derde plaats vind ik je nogal negatief over FBTO. Je oordeelt zonder de andere kant van het verhaal te kennen.
Als de ondernemer werkelijk in zijn recht had gestaan dan had hij naar één van de klachteninstituten kunnen gaan (zoals bijvoorbeeld het Kifid) en daar had hij dan ongetwijfeld gelijk gekregen. De ondernemer heeft er echter voor gekozen om publiekelijk zijn gram te halen en hij heeft jou aan zijn zijde gevonden.
Stel je nou eens voor dat FBTO hetzelfde zou hebben gedaan als jouw ondernemer. Er zijn verzekeringsbladen zoals Het Verzekeringsblad, de Beursbengel en het Assurantie-Magazine. Ook FBTO zou daarin een sappig verhaal hebben kunnen publiceren over bijvoorbeeld een mijnheer Bakker uit Jaarsveld die verzekeringsfraude heeft gepleegd en hem daarmee publiekelijk aan de schandpaal kunnen nagelen. De man zou daarna geen leven meer hebben in zijn eigen woonomgeving, de publicist van FBTO zou ontslag kunnen krijgen vanwege overschrijding van zijn geheimhoudingsplicht en mijnheer Bakker zou FBTO terecht kunnen aanspreken vanwege laster en overschrijding van privacybeginselen. Maar eigenlijk doen jij en je ondernemer precies hetzelfde. Jij stelt nu FBTO éénzijdig in een kwaad daglicht op basis van een eenzijdig verhaal.
Tot slot: hoewel ik de kant van het verhaal van FBTO niet ken, sluit ik niet uit dat de ondernemer gelogen heeft bij zijn nieuwe aanvraag. Mogelijk heeft men bij FBTO vervolgens geconcludeerd dat dit een poging tot fraude is en heeft men besloten tot een signaal naar EVA toe. Ik vermoed vervolgens dat de ondernemer waarschijnlijk wel heeft aangevoeld dat hij fout had en, in plaats van zijn gram te halen bij een klachteninstituut, nu dit verhaal de wereld in heeft geholpen.
De enige die het verhaal kan bevestigen is FBTO zelf maar die gaan dat hoogstwaarschijnlijk niet doen want, in tegenstelling tot jouw ondernemer, respecteert FBTO wel het recht op privacy van de betrokken ondernemer.
Badge
Onderstaand de toelichting op de slotvragen uit een willekeurig aanvraagformulier:

'Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u op basis van artikel 7: 928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten
van de verzekering alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen en waarvan u weet of behoort te begrijpen dat die
van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar (mededelingsplicht). Dit geldt ook voor feiten en
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden
meeverzekerd. In ieder geval dient u te allen tijde de gestelde vragen in dit (elektronisch) aanvraagformulier zo volledig
mogelijk te beantwoorden.
Niet alleen uw eigen wetenschap is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze
verzekering.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft
bericht over haar definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico’s al dan niet te verzekeren, moet u
alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in dit aanvraagformulier.
In geval van opzet tot misleiding door verzekeringnemer en/of een derde belanghebbende dan wel indien de verzekeraar bij
kennis van de ware stand van zaken geen verzekering had afgesloten is de verzekeraar onder meer gerechtigd:
- de verzekering binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met de opzet tot misleiding dan wel de ware stand van
zaken met dadelijke ingang op te zeggen en/of
- de uitkering geheel te weigeren, te verminderen en/of reeds gedane uitkeringen op de verzekeringnemer te verhalen.
Indien de verzekeraar als hij de ware stand van zaken had geweten de verzekering onder andere voorwaarden, zoals onder
meer maar niet uitsluitend een (hoger) eigen risico of een uitsluiting dan wel een andere premie had afgesloten is hij
gerechtigd:
- de verzekering aan te passen per ingangsdatum van de verzekeringovereenkomst
- de uitkering te verrichten conform deze andere voorwaarden zoals een (hoger) eigen risico, het uitsluiten van een risico, dan
wel de uitkering conform de bepaling in de polis(voorwaarden), naar evenredigheid te verminderen.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap, een vennootschap
onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de extra vragen ook voor:
- de leden van de maatschap;
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en –zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) –hun statutair
directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s)met een belang van 33,3% of meer.
Privacy-bepaling
De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens
worden opgenomen in de door de maatschappij en/of gevolmachtigde gevoerde persoonsregistratie. Bovendien worden uw
gegevens verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten,
ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op deze registratie is onder meer de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens financiële instellingen” van toepassing.
Bovendien kunnen wij, in verband met een verantwoord acceptatiebeleid uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te
Zeist. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan
. Zie voor meer informatie Stichting CIS. Hier vindt
u ook het van toepassing zijnde privacyregelement.' Einde citaat.Naschrift Frans: Zo'n toelichting in een aanvraagformulier is natuurlijk moeilijk over het hoofd te zien.
Reputatie 1
Ik heb de procedure van acceptatie binnen FBTO nagevraagd.


Wanneer je een aanvraag indient moet je inderdaad de acceptatie-vraag "Heeft enige maatschappij u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of bijzondere voorwaarden aan u gesteld? " beantwoorden. Ben je ooit geweigerd of geroyeerd en vul je toch in dat dit niet zo is, wordt je alsnog geweigerd. Ook zal een intern signalement aangemaakt worden.


Wat echter niet gebeurt is dat er een melding bij EVA gedaan wordt. Dit staat helemaal los van het acceptatie-traject.


Daarbij heb ik begrepen dat je altijd op je afwijzing kan reclameren. Ben je van mening dat je afwijzing onterecht is, kan dat uit gezocht worden. Ik vermoed dan ook dat de vermelding die in de brief gesteld wordt een intern signalement is, en geen landelijke organisatie.
@Frank,
Bedankt voor je uitgebreide aanvulling. Ga er in deze wel van uit dat ik wel ondernemer ben maar totaal geen verstand heb van verzekeren.
Laat me daarin adviseren waar nodig en denk "eenvoudige" verzekeringen onder te brengen naar eigen keuze. Waarvan nu nog een deel bij FBTO.
Door mij van harte aanbevolen als me dat gevraagd werd.
Om nu een discussie te gaan voeren over CIS of EVA lijkt me niet handig omdat ik daarover te weinig kennis heb. Maar in de afwijzing van FBTO stond
- zie eerste post - dat betreffende ondernemer ergens was aangemeld citaat: "ter bescherming van de financiele sector" einde citaat. Welke
naam het ook mag hebben de strekking is overduidelijk.Ik wil het een beetje overzichtelijk houden Frank dus spring ik over wat punten heen. Wel wil ik nog wel benadrukken dat het verhaal van om de
tafel gaan zitten bij afwijzing van FBTO niet speelt.. FBTO heeft het volste recht om af te wijzen als ze dat willen.. mits ze iemand de kans
geven zich ergens anders te verzekeren.. en dáár hebben ze " ter bescherming van de financiele sector " een stokje voor gestoken.
Ondernemer was verzekerd bij ZIJN verz.my ... faillisement.. en een paar jaar ( 5 ongeveer staat er ) later als het weer wat beter lijkt te gaan
vind ik het logisch dat er enkele verzekeringen worden geprobeert af te sluiten bij je "EIGEN" bekende MY.
Het mooiste is nog dat tijdens de periode van het faillissement dit uitgebreidt in en met de ondernemer in het OPEN ondernemers forum is besproken
FBTO heeft eigen rapportage mag je vanuit gaan en verder is Google de vriend van iedereen. Denk jij niet als deze ondernemer iets te verbergen had
ZIJN verzekerings MY zou mijden en te proberen een andere oplossing te zoeken ?


@Jelle:
Dank je wel dat je hebt gereageerd.
Dat je de procedure van acceptatie hebt nagevraagt is aardig maar is niet eens zo belangrijk. FBTO mag afwijzen...PUNT. Maar het gaat hier om
het tweede punt.. de melding.. zie citaat hierboven.

Je weet ook vast wel dat ondernemers no wel eens eigenwijs kunnen zijn..en als er dan een afwijzing komt maar de aanvrager heeft het gevoel dat
dit onterecht is dan zijn er normaal gesproken genoeg andere verzekeringsMY waar een aanvraag ingediend kan worden.. met natuurlijk een kruisje
bij de vraag... Bent U eerder.. enz.
Ondernemer MOET niet bij FBTO verzekerd zijn.. maar omdat er voorheen ook verzekeringen liepen is dat de eerste "logische? " stap. Een andere keuze normaal gesproken te over.

Verder komen we er hier op dit forum niet uit natuurlijk. Daarover beschikken we over te weinig gegevens.. van 2 kanten.. zoals Frans al opmerkte.

Er gaan zich nu enkele verzekering en juridisch deskundigen achter de schermen van het ondernemers forum mee aan de slag. Dit zal wel enige tijd gaan kosten maar als er interresse voor is wil ik de uitslag hier met alle plezier posten.

Groet,
Cor
Badge
Cor,

Het valt me enerzijds op dat je nu zelf zegt dat je totaal geen verstand hebt van verzekeren, tevens anderzijds dat we er hier niet gaan uitkomen omdat we het verhaal niet van twee kanten kennen maar je je in eerste instantie wel negatief uitliet over FBTO ondánks dat je het verhaal niet van twee kanten kende.
Dat zij je op zich vergeven maar ik denk dat de betreffende ondernemer toch nog maar eens moet nadenken over dat om de tafel zitten met FBTO. Sterker nog, ik denk dat dat vanzelf zal gaan gebeuren omdat de deskundigen, waarmee de ondernemer zich nu gaat omringen, wel in overleg zullen moeten(!) treden met FBTO, wil deze zaak tot een oplossing komen.

Voor wat betreft je laatste vraag aan mij, ik weet het niet. We weten dus ook niet of de ondernemer bijvoorbeeld al niet vijf keer eerder tevergeefs bij andere verzekeringsmaatschappijen heeft aangeklopt en ook daar nul op het rekest heeft gekregen alvorens weer terug te komen bij FBTO.

Van FBTO zullen we echter hier geen details vernemen anders dan het algemene verhaal van Jelle om de simpele reden dat men een geheimhoudingsplicht heeft.

Uiteraard zijn wij benieuwd naar de uitslag van het deskundigenoverleg maar ik ben bang dat ook dit weer een eenzijdig verhaal zal gaan worden, te weten het verhaal van de ondernemer omdat ik bang ben dat FBTO er geen enkele behoefte aan zal hebben om een eventuele uitkomst hier te publiceren. En daarin krijgen ze van mij nog gelijk ook.
Frans,

Bij het met elkaar aantafel zitten dacht ik dat je bedoelde om te proberen met elkaar in overeenstemming te komen en voor de ondernemer het handvat te geven om zijn aangevraagde verzekeringen te laten acepteren door FBTO. Maar die stap wordt overgeslagen want de ondernemer MOET niet persé een verzekering van de FBTO.

Wat er nu uitgezocht wordt door de experts is of de extra stap .. de melding .. rechtsgeldig is. Dat deze experts daarover schriftelijk en/of mondeling contact zullen hebben met de FBTO mag duidelijk zijn.

De uitslag hoeft helemaal niet eenzijdig te zijn omdat er volgens mij maar 2 "oplossingen" mogelijk zijn in deze.

1e FBTO blijft op dit standpunt.

2e Ondernemer kan weer schadeverzekringen afsluiten...

Uitslag of het punt 1 of punt 2 zal zijn lijkt me voldoende om een gevolgtreking daarover te maken.
Badge
Beste Cor,

Inderdaad bedoelde ik NIET dat wij namens de ondernemer met FBTO om de tafel zouden moeten gaan zitten. Dat gaan de deskundigen namens de ondernemer nu doen begrijp ik zij het dat jij daarvoor een iets andere terminologie hanteert en dat inderdaad misschien ook schriftelijk kan. En inderdaad, je hebt gelijk, er zijn in principe maar twee uitkomsten mogelijk. Alleen zal bij uitkomst 1 het verhaal van FBTO mogelijk anders luiden dan het verhaal van de ondernemer. Bovendien behoeven de ondernemer en zijn deskundigen met uitkomst 1 natuurlijk nog geen genoegen te nemen. Met andere woorden, in het slechtste scenario zal de zaak zich nog een behoorlijke tijd kunnen voortslepen.

Maar, we blijven benieuwd naar de uitkomst te zijner tijd.

Groet,

Frans

Reageer