A tot Z Lijst van afkortingen (start).....

  • 19 oktober 2013
  • 4 reacties
  • 10589 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Je wordt er gek van, al die afkortingen in publicaties van/uit de zorgwereld. Wanneer u snel de betekenis wilt weten, hier een lijst van afkortingen. Vindt u een betere, nieuwere, uitvoerigere? plaats dan "uw lijst" o.v.v. bron en datum op deze Topic a.u.b.  Vast bedankt!

januari 2012 / zorgspectrum.nl

ActiZ Brancheorganisatie van zorgondernemers
ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
AFBZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
ANBO De bond van vijftig plussers
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BIG (Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg
BOPZ Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Zieke
nhuizen
BSN Burgerservicenummer (voorheen SOFI-nummer)
BTN Branchebelang Thuiszorg Nederland (vooral par
ticuliere bureaus)
BHV Bedrijfshulpverlening / bedrijfshulpverlener
BZA Besluit Zorgaanspraken AWBZ
CAK-BZ Centraal Administratie Kantoor Bijzondere
Ziektekosten
CZB Centrum Zorg en Bouw, onderdeel TNO)
CBO Kwaliteitsinstituut voor de Zorg
CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheids
zorg (onderdeel VWS)
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CKZ Centrum Klantervaring Zorg, accreditatieburea
u voor CQ-index
CQ-index Vragenlijst waarmee klanttevredenheid in
zorg moet worden getoetst
CSO Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorgani
saties
CVA Cerebraal Vasculair Accident (Hersenbloeding)
CvZ College van Zorgverzekeringen
CZB Centrum Zorg en Bouw (voorheen College Bouw Z
orginstellingen)
DHV Districts Huisartsenvereniging
ECD / EPD Electronisch cliëntendossier / Elektron
isch patiëntendossier
EVV Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
GAAZ Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
HAGRO Huisartsen Groepspraktijk
HAP Huisartsenpost
HDL Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen
HKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector
HOZ (Wet) Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zo
rg
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKG Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
IPO Interprovinciaal Overleg
KBO (-Unie) Katholieke Bond van Ouderen
KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bev
ordering van de Geneeskunst
LCvV Landelijk Commissie van Vertrouwenslieden
LOC Zeggenschap in zorg Landelijke Belangenorganisa
tie cliënten Zorg en Welzijn
LSR (het) Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (zi
ekenhuizen en revalidatie)
MDO Multidisciplinair overleg
MEZZO Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en
Vrijwilligerszorg
MIP / MIC Meldpunt Incidenten Patiëntenzorg / Me
ldpunt Incidenten en Calamiteiten
MS Multiple Sclerose
NAH Niet aangeboren hersenletsel
NEVEP Nederlandse Vereniging van Particuliere Woo
n-en/of Zorgvoorzieningen
NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg
NMa Nederlandse mededingingsautoriteit
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NZa Nederlandse Zorgautoriteit (voorheen CTG en C
TZ)
PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
Per Saldo Belangenvereniging PGB-houders
PG Psychogeriatrie /-isch(e)
PGB Persoonsgebonden budget
PGO Patiënten Gehandicapten en Ouderenorganisati
es
PVB Persoonsvolgend Budget
ROC Regionaal Overleg Cliëntenraden (ook Regionaa
l Opleidings Centrum)
ROM Routine Outcome Measurement (monitor van beha
ndelresultaten)
RvA Raad van Advies
RvB Raad van Bestuur (voorheen: Directie)
RvT Raad van Toezicht (voorheen: Bestuur)
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
SEH Spoedeisende Hulp
SOKG Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezond
heidszorg
SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelege
nheid
SVB Sociale Verzekeringsbank
Verenso Vereniging specialisten ouderengeneeskund
e (voorheen NVVA)
VKIG Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gez
ondheidszorg
VPT Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg aa
n thuiswonenden)
V&VN Verplegenden en Verzorgenden Nederland
VV&T Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sp
ort
WCZ Wet cliëntenrechten zorg (wetsvoorstel)
WCPV Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenk
omst
WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellinge
n
WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WoZoCo Woon Zorg Complex
WTCG Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehan
dicapten
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen (voorheen WZV
)
WWZ Wonen Welzijn Zorg
ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan
ZiN Zorg in Natura (tegenover PGB)
ZN Zorgverzekeraars Nederland, brancheorgan
isatie van verzekeraars
ZonMW Zorg Onderzoek Nederland / maatschappeli
jk welzijn
ZOZ Zelfstandige Ondernemer in de Zorg
ZZP Zorgzwaartepakket
ZZP-er Zelfstandige zonder p

4 reacties

De afkorting niet gevonden? Probeer deze eens.....

Afkortingenlijst : Zorgbelang Groningen
De rijksoverheid kan er ook wat van...........

3.6 Lijst met afkortingen - Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 - Rijksbegroting.nl
Reputatie 1
Hi Hansje.

Ik heb je topic verplaatst naar Verzekeringen Algemeen. Het had namelijk niet direct iets te maken met Zorg of Ongevallen. Wat mij ook niet helder is welke vraag je hier aan de kaak stelt. Zou je dit duidelijker kunnen stellen?
@Jelle. De vraag staat in de inleiding.......hulp bij het verbeteren van informatie!
Dit soort lijsten kan de algemene communicatiekwaliteit verbeteren, ook bij verzekeringen!

 "Vindt u een betere, nieuwere, uitvoerigere? plaats dan "uw lijst" o.v.v. bron en datum op deze Topic a.u.b. 
Vast bedankt!"

Reageer