Krijgt u nog geld van INEAS?

  • 9 november 2013
  • 6 reacties
  • 1337 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Naar de rente kunt u fluiten........maar uiteindelijk tòch een goed bericht!


"Op 24 juni 2010 is op verzoek van De Nederlandsche Bank de noodregeling voor Ineas,  in werking getreden. In verband hiermee eindigen alle verzekeringen van Ineas voor auto’s met een Nederlands kenteken per 1 september 2010. Per deze datum dient u dus een andere verzekering afgesloten te hebben voor uw auto".Ik heb geen geschikte Topic gevonden voor het volgende bericht, dus maak ik voor deze interne publicatie een nieuwe aan om eventuele betroffene oud-Ineas-auto-verzekerden te tippen. Ineas werd op 20 oktober 2010 failliet verklaard. Klanten hadden nog claims en/of premiebetalingen op jaarbasis uitstaan. De curator heeft nu gereageerd:

1. Ineas gaat betalen
Eindelijk goed nieuws. Voor 1 april 2014 worden vorderingen op verzekeringsmaatschappij Ineas (officieel 'International Insurance Corporation (IIC) N.V.) volledig betaald. U kunt daarover meer lezen in het zevende faillissementsverslag en het vijfde informatiebulletin; zie www.Ineas.nl
Wat moet u doen om betaald te krijgen? Check uw gegevens! Dat werkt als volgt.

2. Uw gegevens
2.1 Overzicht
Bij de betaling van uw vordering(en) gaan wij uit van de volgende gegevens:
Soort vordering  (bij voorbeeld premierestitutie)/ Polisnummer / Bedrag / IBAN Rekeningnummer

2.2 Rente
Er is geen rente berekend over uw vordering. Het faillissement van Ineas wordt afgewikkeld naar Nederlands recht. Tijdens het faillissement van Ineas loopt de rente op grond van de Nederlandse faillissementswet niet door. Het berekenen van de rente verschuldigd over de periode vóór het faillissement is erg kostbaar en in de meeste gevallen onmogelijk door gebrek aan informatie. Bovendien betreft het kleine bedragen. Daarom is in overleg met de rechter-commissaris besloten dat er in het geheel geen rente wordt uitgekeerd over de vorderingen op Ineas.

3. Check uw gegevens. Verbeter deze zo nodig.
3.1 Alle gegevens juist?
Zijn alle gegevens juist? Dan bent u klaar en hoeft u verder niets te doen.
3.2 Bedrag of soort van uw vordering(en) onjuist?
Als de hoogte of de soort van uw vordering(en) niet juist is (zijn), stuur binnen 14 dagen na ontvangst van dit bericht een e-mail met uw opmerkingen en de juiste hoogte of soort aan: [email]info@ineas.nl[/email]. Vermeld altijd uw polisnummer. U hoort dan zo snel mogelijk nader van ons.

3.3 IBAN rekeningnummer onjuist of onbekend?
Klopt uw rekeningnummer niet meer of is uw IBAN niet bij ons bekend? Pas dat dan aan binnen 14 dagen na ontvangst van dit bericht op uw Privé Domein op de Ineas site. U logt in op https://www.ineas.nl/autoverzekering/prive-domein.aspx. Daarna klikt u op "verzekeringen", dan op "wijzigen" en tot slot op "eenvoudige wijzigingen". U kunt daarna uw contactgegevens en uw rekeningnummer zelf aanpassen. Let op, als u meerdere verzekeringen heeft, dan dient u uw rekeningnummer voor elke verzekering aan te passen.
Bent u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord voor uw Privé Domein vergeten? Ga naar https://www.ineas.nl/autoverzekering/prive-domein.aspx. Onderaan deze pagina staat de optie "gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten." Als u daar op verder klikt en een aantal vragen invult dan krijgt u automatisch uw nieuwe inloggegevens.

Hierna volgt een formele aankondiging, die ik u op grond van de wet moet zenden.

FORMELE AANKONDIGING
1. Beslissingen van de rechter-commissaris
De rechter-commissaris in het faillissement van Ineas heeft bepaald:
de vorderingen van de schuldeisers moeten uiterlijk op 1 januari 2014 bij de curator zijn ingediend;
- de verificatievergadering wordt gehouden op 6 februari 2014 om 9:30 uur in de Herzbergzaal van de Rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 220, 1076 AV te Amsterdam.
2. Uw vorderingen
Let op: u hoeft uw vorderingen niet meer in te dienen, omdat die al bij ons bekend zijn.
3. Verificatievergadering
Tijdens de verificatievergadering worden alle vorderingen officieel vastgesteld. Ik roep u hierbij formeel op om de verificatievergadering bij te wonen. U bent niet verplicht om aanwezig te zijn. Als u niet komt, wordt uw vordering ook behandeld.
Bent u van plan om de verificatievergadering bij te wonen, dan verzoek ik u dit voor 1 januari 2014 aan ons door te geven via [email]info@ineas.nl[/email]. De rechtbank wil weten hoeveel schuldeisers de vergadering zullen bijwonen.
De vergadering wordt gehouden in het Nederlands. U dient zo nodig zelf een tolk mee te nemen.
4. Verdere informatie
Voor verdere informatie over het faillissement verwijs ik naar de openbare faillissementsverslagen en informatiebulletins, gepubliceerd op www.Ineas.nl. Vragen kunt stellen via [email]info@ineas.nl[/email].Nogmaals: als alle gegevens kloppen, hoeft u niets meer te doen.

Met vriendelijke groet,

M. Pannevis

Curator INEAS (International Insurance Corporation (IIC) N.V.)meer........www.ineas.nl

6 reacties

Vandaag dan (eindelijk) de eindafrekening van de curator-INEAS..........
en een gedeeltelijke vergoeding voor teveel betaalde jaarpremie voor de autoverzekering

Een proces dat geduurd heeft van juni 2010 tot eind maart 2014, omdat de DNB de eerste online-verzekeraar Ineas voor te licht had bevonden.....zomaar.....plotsklaps!! en de verzekerden in de kou lieten staan. Zoek maar een andere verzekeraar! Zelf.nl bood als enige een oplossing...........Klantvriendelijke Zelf.nl hierbij nog eens bedankt!
afgelopen woensdag heb ik een gedeeltijke teveel betaalde jaarpremie teruggekregen,
hopelijk krijg ik ook nog de rest!!


Helaas theo013, dat was het dus, de rest is foetstie.........

Ik heb nog geprobeerd de assurantiebelasting terug te krijgen, maar daarvoor heb je een advocaat nodig! "Fijn, dat we zo prima verzekerd waren"!!!!


Autoverzekering van Ineas Online
ik kreeg in decemeber bericht dat ik in totaal 11.000 eur zou krijgen.
eerst mensen blij maken, om ze vervolgens keihard te laten valen.
ik kan ook niemand bereiken die mij normaal antwoord kan geven!


1 - Wanneer je een bericht hebt gekregen moet je dit wel heel zorgvuldig bewaren (uitprinten) om als bewijsstuk zeker te stellen.

2 - Probeer uitleg te vragen aan Peter Limper of M. Pannevis op het volgende contactadres: [email]info@ineas.nl[/email]

3 - Lukt contactopname helemaal niet, is schrijven aan de curator nog een optie.

4 - Daarna hoop ik dat je een rechtsbijstandsverzekering afgesloten hebt met de juiste module en zet de juristen bijtijds aan het werk zolang er nog "massa" is, want schadeclaims worden bij de toegepaste procedure eerder uitgekeerd dan teveel betaalde premies.!

5 - Voor € 11.000,- kun je ook wel een procedure met een eigen advocaat beginnen, alhoewel je een kale kip niet veel meer kunt plukken.


Veel succes gewenst en misschien horen we het resultaat of de hoogte van de vergoeding nog op dit forum?
ik kreeg in decemeber bericht dat ik in totaal 11.000 eur zou krijgen.
eerst mensen blij maken, om ze vervolgens keihard te laten valen.
ik kan ook niemand bereiken die mij normaal antwoord kan geven!


Ik vraag ne intussen af, of de banktesten niet uitgebreid moeten worden naar verzekeraars?.....gezien de miskleun en de gevolgen bij Ineas! Banken betalen meer dan € 60.000.000,- om zich te laten controleren, maar.......


Heeft iemand al eens van een "verzekeraars-eed" gehoord?
En vinden jullie dat nodig?


De geldige bankierseed omgebouwd naar verzekeraarseed

“Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer
en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een
zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die
bij verzekeraars betrokken zijn, te weten die
van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en
de samenleving waarin de bank opereert.
Ik stel in die afweging het belang van de klant voorop
en zal hem zo goed mogelijk inlichten.
Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen
en de gedragscodes die op mij als
verzekeraar van toepassing zijn. Ik zal geheim houden
wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen
misbruik van mijn verzekeringskennis.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn
verantwoordelijkheid voor de
samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen
in het verzekeringswezen te behouden en te
bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere
houden".


Sorry, maar is dit niet helemaal vanzelfsprekend........?
"denken en handelen vanuit de klantsituatie" voorop
en eerlijk blijven!http://nl.wikipedia.org/wiki/Bankierseed
afgelopen woensdag heb ik een gedeeltijke teveel betaalde jaarpremie teruggekregen,
hopelijk krijg ik ook nog de rest!!
ik kreeg in decemeber bericht dat ik in totaal 11.000 eur zou krijgen.
eerst mensen blij maken, om ze vervolgens keihard te laten valen.
ik kan ook niemand bereiken die mij normaal antwoord kan geven!

Reageer